TCO Certified is de wereldwijde, toonaangevende duurzaamheidscertificering voor IT-producten

Met meer dan 25 jaar ervaring is TCO Certified de toonaangevende duurzaamheidscertificering voor IT-producten, gebruikt door inkopers wereldwijd. Onze uitgebreide criteria zijn ontworpen om sociaal verantwoord en milieubewust ondernemen te stimuleren gedurende de gehele levenscyclus van IT-producten.

TCO Certified voldoet aan ISO 14024 Ecolabel Type 1 and is goedgekeurd door de Global Ecolabelling Network. Alle verificatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke verificateurs die zijn gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 17025.

Wereldwijde duurzaamheidscertificering voor IT-producten in kantoren en datacenters

TCO Certified geniet het vertrouwen van organisaties over de hele wereld. Het is beschikbaar voor elf productcategorieën: beeldschermen, notebooks, tablets, smartphones, desktops, all-in-one PC’s, projectoren, headsets, netwerkapparatuur, producten voor gegevensopslag en servers.

Criteria voor de hele levenscyclus en onafhankelijke verificatie van naleving

Uitgebreide sociale criteria en milieucriteria die de gehele levenscyclus van het product omvatten. Naleving wordt onafhankelijk geverifieerd, zowel voor als na certificering.

– huidige aandachtsgebieden in TCO Certified

TCO Certified, generation 8

TCO Certified, generation 8 ondersteunt de ontwikkeling van de circulaire economie door duurzame producten te eisen die gerepareerd, verbeterd of hergebruikt kunnen worden. We zetten een grote stap voorwaarts in ketenverantwoordelijkheid met scherpere criteria, versterkt toezicht op fabrieken met een hoog risico en door verbeterplannen nog efficiënter op te volgen. TCO Certified, generation 8 helpt uw organisatie ook om bij te dragen aan de doelstellingen van de VN inzake duurzame ontwikkeling.

Een circulaire aanpak

Het traditionele lineaire industriële model (‘take-make-dispose’) leidt tot overmatig gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen en alarmerende hoeveelheden elektronisch afval.

Ketenverantwoordelijkheid

Van grondstofwinning tot eindassemblage zijn werktijden, arbeidsomstandigheden en dwangarbeid voorbeelden van de aanhoudende uitdagingen in de IT-industrie.

VN Agenda 2030

De duurzaamheidsdoelen van de VN hebben tot doel om alle vormen van armoede uit te bannen, ongelijkheid te bestrijden, en klimaatverandering aan te pakken.

– overzicht criteria

Criteria die duurzame ontwikkeling stimuleren

The uitgebreide criteria in TCO Certified gaan verder dan industrienormen en regelgeving, en zijn ontworpen om sociale en ecologische duurzaamheid te stimuleren gedurende de gehele levenscyclus van IT-producten. Om de sector te blijven uitdagen en snellere verandering te bevorderen, brengen we elke drie jaar een nieuwe generatie van TCO Certified uit. Dit stelt ons in staat de meest urgente duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken en up-to-date te blijven met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

De criteria in TCO Certified zijn wetenschappelijk verantwoord en worden ontwikkeld in een open proces, samen met ons internationale netwerk van belanghebbenden met daarin gebruikers, kopers, merken, producenten, NGO’s, onderzoekers en deskundigen.

Momenteel is de levensduur van de meeste IT-producten te kort. Het ‘take-make-dispose’ model leidt leidt tot overmatig gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen en een enorm probleem met elektronisch afval. Verlengen van de gebruiksduur van een IT-product is de beste manier om natuurlijke hulpbronnen te sparen, afval te voorkomen en vervuiling terug te dringen. TCO Certified ondersteunt de circulaire economie door te eisen dat producten duurzaam zijn en gerepareerd en verbeterd kunnen worden.

Overzicht criteria

 
Manufacturing phase  
Sociaal verantwoord produceren
● Gedragscode: naleving en verbeteracties onafhankelijk geverifieerd
● Verantwoorde inkoop van mineralen, inclusief conflictmineralen en kobalt
● Verminderde blootstelling van arbeiders aan gevaarlijke chemicaliën tijdens productie
● Onafhankelijk geverifieerd managementsysteem voor anti-corruptie en klokkenluiden
● Versterkte monitoring van voortgang en verbeteracties in fabrieken met een hoog risico
● Criteria omvatten arbeidswetgeving, ILO-kernverdragen en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind
 
Milieubewust produceren
● Verminderde impact van productie: managementsysteem, energiegebruik
 
Manufacturing phase  
Gezondheid en veiligheid gebruikers*
● Elektrische veiligheid, beperkte geluidsniveaus, elektrische en magnetische velden
 
Productprestaties*
● Ergonomisch ontwerp, beeldkwaliteit, aanpasbaarheid
● Energie-efficiëntie van producten: Energy Star® of gelijkwaardig
 
Verlenging levensduur product*
● Degelijkheid product: val- en temperatuurbestendigheid
● Batterijduur en vervangbaarheid
● Beschikbaarheid van vervangende onderdelen en onderhoudshandleidingen
● Veilige dataverwijdering
● Gestandaardiseerde aansluitingen
 
Manufacturing phase  
Reductie van gevaarlijke stoffen
● Reductie of eliminatie van gevaarlijke stoffen, inclusief zware metalen (gaat verder dan RoHS)
● Vlamvertragers en weekmakers worden alleen geacepteerd als die onafhankelijk getest zijn als veiliger
 
Materiaalterugwinning
● Terugname-opties voor afgedankte producten
● Alle verpakkingen moeten recycleerbaar zijn
 
 
   
Prestatie-indicatoren voor duurzaamheid
 
● Met de geboden indicatoren voor het energieverbruik, gewicht en hoeveelheid hergebruikt plastic kan de voortgang van gestelde duurzaamheidsdoelen worden gemeten
 

* De criteria zijn specifiek voor elke productcategorie

– verificatie van naleving

Naleving van criteria wordt onafhankelijk geverifieerd

De enige manier om zeker te zijn dat aan de criteria in TCO Certified wordt voldaan is door de fabrieksomstandigheden en producten te beoordelen, hetgeen zowel aanzienlijke middelen als een hoog niveau van deskundigheid vergt. Wij werken samen met onafhankelijke test- en verificatieorganisaties die bevoegd zijn om producten te testen, fabrieksaudits en verbeteracties te verifiëren, en naleving van milieuregels te controleren.

Gecertificeerde producten en de fabrieken waar ze worden gemaakt moeten voldoen aan de criteria in TCO Certified gedurende de gehele geldigheidsduur van het certificaat, hetgeen voorafgaand aan en na toekenning van het certificaat wordt gecontroleerd. Producten, fabrieken en merkeigenaren worden steekproefsgewijs gecontroleerd op basis van risicobeoordelingen.

– voor inkooporganisaties

TCO Certified gebruiken bij de inkoop van IT-producten

Met TCO Certified hoeft u niet te weten hoe u relevante criteria kunt opstellen die de IT-sector daadwerkelijk uitdagen. Dat doen wij voor u. U heeft ook geen groot netwerk van experts nodig om te controleren of aan de criteria wordt voldaan. Ook daar zorgen wij voor. TCO Certified is een compleet hulpmiddel, klaar voor gebruik. U hoeft alleen TCO Certified op te nemen in uw inkoopcontracten en te zorgen dat de leveranciers een geldig productcertificaat overleggen als bewijs dat aan de criteria is voldaan.

Risico

IT-producten worden gekenmerkt door vele duurzaamheidsrisicos gedurende de gehele levenscyclus

Uitdaging

Expertise en uitgebreide middelen zijn voorwaarde om duurzaamheid in de IT-sector te stimuleren

Oplossing

Vraag naar TCO Certified en zet de volgende stap op weg naar sociaal verantwoord en milieubewust ondernemen

De criteria in TCO Certified adresseren verantwoordelijkheden ten aanzien van mens en milieu. Onafhankelijke verificatieorganisaties beoordelen of producten en fabrieken gedurende de geldigheidsduur van het certificaat voldoen aan de gestelde criteria. Als organisaties over de hele wereld TCO Certified kiezen, leidt dit tot duidelijkheid en gemeenschappelijke spelregels. In plaats van proberen te voldoen aan individuele vereisten die soms tegenstrijdig kunnen zijn, kan de sector zich richten op continue en relevante verbetering.

Duurzame IT-inkoop met TCO Certified stap voor stap

Stap 1 — bereid uw organisatie voor

Stel uw doelen

Uw duurzaamheidsdoelen bereiken en bijdragen aan overkoepelende doelstellingen, zoals de duurzaamheidsdoelen van de VN, begint met het opstellen van een plan voor duurzaam inkopen met meetbare doelen die IT-producten omvatten. Denk bijvoorbeeld aan grotere ketenverantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen te verminderen, en langer gebruik, hergebruik en terugname van producten om circulariteit te bevorderen.

Neem de juiste mensen mee

Kies teamleden met specialistische kennis van IT-activiteiten, duurzaamheid, financiën en inkoop. Stel duurzaamheidsprioriteiten vast en hoe voortgang wordt gemeten. Zorg ook voor steun op directieniveau, zowel voor de doelen als de inkoopstrategie. Dit is essentieel om meer bekendheid te geven aan duurzaamheid als prioriteit en voldoende ondersteuning te krijgen bij het uitrollen van uw plan.

Stap 2 — ga het gesprek aan met uw leveranciers

Betrek leveranciers in een vroeg stadium

Bespreek zo snel mogelijk uw duurzaamheidsplannen met leveranciers. Vraag ze welke productmodellen TCO Certified zijn en welke modellen ze nog moeten certificeren. Dit draagt bij aan de beschikbaarheid van gecertificeerde producten.

Communiceer uw doelen

Meld aan uw leveranciers dat u van plan ben TCO Certified in uw criteria op te nemen. In de meeste gevallen besluiten IT-merken onder druk van klantvragen om hun producten te certificeren. Uw doelstellingen bevorderen vooruitgang in de sector.

Stap 3 — specificeer de criteria

Maak uw bedoelingen duidelijk

Overweeg om duurzaamheid op te nemen in de naam van het contract om uw bedoelingen vooraf duidelijk te maken. Bijvoorbeeld, “inkoop van duurzamer notebook computers”.

Neem TCO Certified op

Geef aan dat producten in uw contract “gecertificeerd moeten zijn in overeenstemming met TCO Certified”. Door een kwalificatieperiode van zes maanden op te nemen, kunt u ook aanbiedingen accepteren van leveranciers die nog geen gecertificeerde producten hebben.

Vraag om certificaten

Uw leverancier dient actuele certificaten te overleggen als bewijs dat alle productmodellen die onder het contract geleverd worden, gecertificeerd zijn in overeenstemming met TCO Certified.

Houd leveranciers verantwoordelijk

Geef aan dat geleverde producten “gedurende de volledige contractperiode moeten beschikken over een actief TCO Certified certificaat”. Certificaten zijn twee jaar geldig, en kunnen telkens voor één jaar worden verlengd.

Stap 4 — ga door na ondertekening van het contract

Koop vanuit uw contract

Zorg ervoor dat uw organisatie gebruik blijft maken van het IT-contract waarin TCO Certified is opgenomen, om zo consistent uw duurzaamheidsdoelen na te streven en het effect beter te kunnen meten.

Controleer de naleving

Controleer regelmatig dat de geleverde producten nog steeds actieve certificaten hebben, vooral als producten vernieuwd worden. Dit betekent dat het TCO Certified-systeem naleving voor producten en fabrieken blijft controleren.

Meet uw vooruitgang

Ons certificaat omvat de volgende onafhankelijk geverifieerde informatie voor het product: energieverbruik, percentage hergebruikt plastic en gewicht. Gebruik dit om uw voortgang bij het bereiken van uw doelen te meten en deze informatie te verwerken in uw duurzaamheidsrapportage.

Hulp nodig om aan de slag te gaan?

Het is soms lastig om te weten waar u moet beginnen. Neem contact op met purchasing@tcodevelopment.com voor gratis tips en ondersteuning.

– voor merken die IT-producten produceren

Behaal een concurrentievoordeel met TCO Certified

IT-producten brengen gedurende hun levenscyclus een aantal duurzaamheidsuitdagingen met zich mee. Kopers verlangen in toenemende mate IT-producten die verantwoord zijn ontworpen en geproduceerd. Voor u als merkeigenaar biedt het proactief adresseren van sociale en milieuvraagstukken kansen om aan deze vraag te voldoen, uw merk uit te bouwen en een concurrentievoordeel te verkrijgen.

Zet de volgende stap naar duurzaamheid

Het certificeren van uw producten volgens TCO Certified is een doeltreffende manier om risico’s te verminderen en de volgende stap te zetten naar sociaal verantwoord en milieubewust ondernemen.

Gestructureerde continue verbetering

Onze criteria en onafhankelijke verificatie helpen u structuur aan te brengen in uw duurzaamheidsinspanningen en bieden een platform voor continue verbetering.

TCO Certified is een complete duurzaamheidscertificering die zowel sociale verantwoordelijkheid als milieubewust handelen gedurende de gehele levenscyclus van een product afdekt. De certificaten zijn wereldwijd geldig en kunnen in alle landen worden gebruikt als bewijs van conformiteit. TCO Certified is een ISO 14024-certificering, wat betekent dat de criteria zijn gebaseerd op wetenschappelijke principes en dat een onafhankelijke partij verifieert dat het product en de productie ervan voldoen aan alle criteria.

Certificeer uw producten volgens TCO Certified in vier stappen

Zodra alle documenten en het productmonster naar de verificateur zijn gestuurd, duurt het verificatieproces gewoonlijk drie tot vijf weken. Als u vragen heeft, staan we klaar om u te helpen.

Stap 1 – voorbereiden

Beoordelingscriteria

Beoordeel welke criteria relevant zijn voor het product dat u wilt certificeren. Sommige criteria gelden voor alle categorieën, terwijl andere product-specifiek zijn.

Maak een afspraak met ons

Maak een afspraak voor een introductiebijeenkomst om kennis te maken met TCO Certified en het certificeringsproces, online of persoonlijk. Neem contact op om te reserveren.

Teken de overeenkomst

Bent u een nieuwe klant, dan dient u een overeenkomst te sluiten met TCO Development voordat u certificering aanvraagt. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op met een verificateur

Elke aanvraag vereist drie verificatiestappen: Testen van het product, milieuverklaringen en naleving van sociaal verantwoorde productiecriteria.

Stap 2 — testen en verifiëren

Testen van het product

Stuur een representatief productmonster naar een geaccrediteerde verificatieorganisatie om de ergonomische kwaliteiten, uitstoot en energiebesparingsfunctie te laten testen. De testkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Raadpleeg de verificateur voor meer details.

Milieu

Stuur milieudocumentatie naar de verificateur ter beoordeling, met een beschrijving van het product en het milieumanagementsysteem, het gebruik van gevaarlijke stoffen en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Sociaal

Documentatie voor alle sociale verantwoordelijkheidscriteria wordt jaarlijks ter beoordeling naar de verificateur gestuurd. Dit omvat een gedragscode, een lijst van eindassemblagefabrieken, fabrieksaudit-rapportage, verbeterplan, zelfevaluatie en een rapportagesjabloon voor conflictmineralen.

Rapporten ontvangen

Zodra de rapporten en de documentatie is geverifieerd, stuurt de verificateur u de testrapporten, de milieugoedkeuring, de sociale goedkeuring en een verificatie van conformiteit (VOC) waarin de verificateur bevestigt dat het product voldoet aan alle criteria in TCO Certified.

Stap 3 — TCO Certified aanvragen

Alternatief A

Wanneer u de goedkeuringen, rapporten en verificatie van conformiteit (VOC) hebt ontvangen, is het tijd om een aanvraag voor TCO Certified in te dienen. Stuur ons alle documenten samen met een ingevuld aanvraagformulier, of upload ze naar het TCO Certified Portal.