Naast de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit is toxische verontreiniging de oorzaak van de drievoudige planetaire noodsituatie waarmee onze samenleving vandaag wordt geconfronteerd, aldus de Verenigde Naties. En volgens een recente studie zijn de veilige planetaire grenzen voor verontreinigende stoffen al overschreden. We moeten nu handelen - maar vasthouden aan de traditionele verbodsstrategie zal ons niet helpen de strijd te winnen.

Stephen Fuller
Blog door:
Stephen Fuller

Senior Criteria Manager

Tot de ergste chemische stoffen behoren persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), stoffen die door veel verschillende industrieën worden gebruikt, van de landbouw tot de fabricage van kunststoffen en ook IT-producten. Van POP's is bekend dat zij zich via de bodem, het water en de lucht over de hele wereld verspreiden. Hun vermogen om ver te reizen is goed gedocumenteerd - deze stoffen zijn aangetroffen in het Noordpoolgebied en op Antarctica, ver van de plaats waar ze werden gebruikt. POP's zijn persistent en hopen zich op in levende organismen, waaronder de mens. Ze veroorzaken een grote verscheidenheid van gezondheidsproblemen zoals kanker, geboorteafwijkingen en disfunctionele voortplantingssystemen.

Om de POP's te helpen aanpakken, heeft de VN in mei 2001 het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen aangenomen, dat drie jaar later in werking is getreden. Van 24 tot 28 januari van dit jaar is de toetsingscommissie voor het Verdrag van Stockholm voor de zeventiende keer bijeengekomen om risicobeoordelingen en het beheer van bepaalde als prioritair aangemerkte stoffen te bespreken. Meer dan 250 deskundigen namen deel aan de vergadering, waar overeenstemming werd bereikt over de aanbeveling om de giftige chemische stof methoxychloor (die werd ingevoerd ter vervanging van DDT) uit te bannen en stappen te ondernemen om