Ketenverantwoordelijkheid is een voortdurende uitdaging in de IT-industrie, en een hoeksteen van TCO Certified. TCO Development's CEO Sören Enholm legt uit waarom voortdurende controle en observaties door onafhankelijke partijen de sleutel zijn tot het stimuleren van meer verantwoorde praktijken.

Deze tekst is een uittreksel uit het rapport Impacts and Insights 2019.

Sören Enholm - TCO Development

Sören Enholm, TCO Development

"

Ons doel met TCO Certified is om een systematische aanpak te bieden voor veiligere, meer verantwoorde praktijken, van grondstoffenwinning tot eindassemblage. De IT-industrie is steeds meer betrokken bij en zich bewust van duurzaamheidskwesties. Merkeigenaars controleren hun productiesites vaak aan de hand van een gedragscode, maar een uitdaging is dat non-conformiteiten niet altijd worden gecorrigeerd.

Daarom hebben wij een systematische werkwijze met corrigerende maatregelen en follow-up ingevoerd om sneller vooruitgang te boeken. We hebben ook criteria ingevoerd voor verantwoorde inkoop van conflictmineralen en een geheel nieuwe manier van omgaan met gevaarlijke stoffen, waarbij brandvertragers moeten worden beoordeeld en goedgekeurd als veiliger alternatieven voordat ze in gecertificeerde producten worden gebruikt. Op alle drie gebieden kunnen we concluderen dat verantwoordingsplicht en transparantie de sleutel zijn tot snellere, duurzamere veranderingen.

Terugkijkend op de afgelopen drie jaar kunnen we duidelijk zien dat merkeigenaren die TCO Certified gebruiken zich meer zijn gaan inzetten voor duurzaamheidskwesties en actiever positieve veranderingen stimuleren, door stappen te zetten die rechtstreeks ten goede komen aan werknemers in alle fasen van de toeleveringsketen. In eindassemblagefabrieken zijn er minder non-conformiteiten, vooral bij gedeelde toeleveranciers. Het paradigma rond gevaarlijke stoffen is veranderd, waardoor de verschuiving naar meer transparantie en veiliger vervangingsmiddelen is versneld.

In de toeleveringsketen van IT-producten de herkomst van een product traceren of de omstandigheden controleren waaronder het is gemaakt, vereist unieke toegang, middelen en ervaring. Voor de meeste kopers van producten is dit eenvoudigweg niet mogelijk. Met TCO Certified zijn verificatie en follow-up inbegrepen. Wij houden de merkeigenaar verantwoordelijk, zowel op productniveau als in de toeleveringsketen - ook voor de stappen in het proces die zij niet zelf in handen hebben. Ze hebben overzicht en controle, waardoor ze het best in staat zijn om de werkomgeving en -omstandigheden te beïnvloeden.

"Merkeigenaren die TCO Certified gebruiken zijn zich meer gaan inzetten voor duurzaamheidskwesties"