Economische maatregelen zijn een doeltreffende manier om veranderingen teweeg te brengen, bijvoorbeeld door het gehalte aan gevaarlijke stoffen in onze producten en het milieu te verminderen. De Zweedse regering overweegt momenteel een voorstel om een belasting in te voeren op bepaalde consumentenproducten, waaronder elektronica, die potentieel gevaarlijke chemische stoffen bevatten.

Hoewel wij het idee van financiële maatregelen om het gebruik van gevaarlijke stoffen af te schaffen kunnen steunen, zijn wij van mening dat het huidige voorstel voor een "chemicaliënbelasting" in twee opzichten de plank misslaat:

1. Het vermogen om bij de produktie van produkten af te zien van bepaalde chemicaliën vereist gedetailleerde kennis over het effect en de eigenschappen van elke afzonderlijke stof. Deze kennis ontbreekt momenteel grotendeels. Momenteel worden naar schatting 80.000 à 90.000 chemische stoffen gebruikt in diverse producten en processen. Daarvan zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu van slechts ongeveer 40 stoffen onderzocht en gedocumenteerd. Onze bezorgdheid over de voorgestelde chemische belasting is dat deze het risico kan vergroten dat fabrikanten overschakelen op alternatieve stoffen met onbekende effecten die mogelijk gevaarlijker zijn dan de stoffen die momenteel in gebruik zijn.

2. Elektronica wordt in grote hoeveelheden geproduceerd voor een wereldmarkt. Voor een fabrikant is het zowel kostbaar als complex om de in zijn producten gebruikte chemische stoffen te veranderen. Wij zijn van mening dat het huidige voorstel de industrie onvoldoende stimuleert om over te schakelen op veiliger alternatieven, waardoor het risico toeneemt dat fabrikanten op de huidige voet doorgaan. Samen met (Miljomarkning Sverige) hebben wij op TCO Development de volgende reactie op het voorstel voor een chemicaliënbelasting gepubliceerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met niclas.rydell@tcodevelopment.com