Rosnące zapotrzebowanie nabywców na bardziej zrównoważoną elektronikę przyczyniło się do tego, że Fairphone 4 jest pierwszym modelem produktu certyfikowanym zgodnie z TCO Certified, generation 8 dla smartfonów.

Dzięki TCO Certified organizacje zakupowe mają bezpośredni wpływ na najważniejsze wyzwania zrównoważonego rozwoju związane z elektroniką - takie jak klimat, gospodarka cyrkularna, substancje niebezpieczne i odpowiedzialność łańcucha dostaw. Spełnienie wszystkich kryteriów jest obowiązkowe i niezależnie weryfikowane przez akredytowanych ekspertów, zarówno przed, jak i po wydaniu certyfikatu.

Korzyści z zapytania o TCO Certified:

  • Solidne kryteria, które obejmują zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne.
  • Niezależna weryfikacja zgodności jest obowiązkowa.
  • System ciągłego monitorowania i działań następczych, który nakłada na branżę odpowiedzialność.