To jest stara informacja prasowa i informacje mogą być nieaktualne

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze informacje prasowe

Dziś TCO Development, dostawca uznawanego na całym świecie certyfikatu zrównoważonego IT, TCO Certified, ogłosił nową współpracę z Biurem Zamówień Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec (Beschaffungsamt des Bundesministerium des Innern, BeschA). TCO Certified ma stać się częścią nowo ustanowionego kodeksu postępowania, uzgodnionego przez BeschA i grupę przemysłu elektronicznego BITKOM, co stanowi kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego zaopatrzenia w produkty IT.

TCO Development oferuje program TCO Certified od ponad 20 lat, nieustannie uaktualniając swoje kryteria i systemy kontroli w celu wspierania sprawy zrównoważonego rozwoju. Obecnie kryteria obejmują produkcję odpowiedzialną społecznie, projektowanie z myślą o recyklingu, wydajność energetyczną, nietoksyczne tworzywa sztuczne, rezygnację z materiałów szkodliwych, takich jak metale ciężkie i halogeny, ergonomię wzroku, zdrowie i bezpieczeństwo oraz wiele innych.

W 2014 roku TCO Development odbył serię owocnych spotkań w Niemczech z BeschA i BITKOM, federalnym związkiem przemysłu ICT i mediów (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien eV). Część dyskusji dotyczyła tego, jak zintegrować kryteria społeczne w fabrykach, w których powstają produkty IT, jak zweryfikować te kryteria i jak wzmocnić niemieckie wysiłki i politykę zrównoważonego rozwoju. Podjęto pierwszą ważną decyzję, aby oprzeć te kryteria na zgodności z podstawowymi konwencjami MOP dotyczącymi standardów pracy.

"Jest to pierwszy krok w naszych negocjacjach z BITKOM na temat tego, jakie metody, które są zalecane do weryfikacji podstawowych konwencji ILO, powinny być stosowane zarówno przez zamawiających, jak i branżę IT. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli jeszcze bardziej sprecyzować nasze kryteria weryfikacji, mówi Sabine Pöll, director w KNB.

"TCO Certified jest przykładem certyfikatu typu 1 i ten typ jest najbardziej godny zaufania dla nabywców, którzy pytają o kryteria zrównoważonego rozwoju dla produktów IT", mówi Kerstin Thies, przewodnicząca grupy roboczej BITKOM ds. ochrony środowiska związanej z produktem (Arbeitskreis Produktbezogener Umweltschutz).

Certyfikacja typu 1, taka jak TCO Certified oznacza, że kryteria są opracowywane w otwartym procesie z udziałem wielu interesariuszy, a zgodność z kryteriami jest weryfikowana przez niezależną stronę trzecią.

BITKOM, grupa przemysłu ICT założona w 1999 roku, od dawna współpracuje z niemieckim ministerstwem jako organizacja pozarządowa w celu ustanowienia realnych standardów ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów.

"Niemcy są największą gospodarką w UE i są wiodącą siłą w zakresie zmian środowiskowych. Decyzja o włączeniu standardów społecznych do produkcji IT jest znaczącym kolejnym krokiem, który pomoże w dalszym postępie w kierunku celów zrównoważonego rozwoju", mówi Niclas Rydell, Director Certyfikacji, TCO Development. "BITKOM i BeschA są doskonałymi partnerami dla takiego przedsięwzięcia i cieszymy się, że możemy być partnerem w tym zaangażowaniu na rzecz lepszej polityki na dużą skalę. Wierzymy, że może to być wzór do naśladowania dla innych krajów", skomentował Niclas Rydell, Director of Certification w TCO Development.

W 2011 roku BMI utworzyło w ramach BeschA Wydział do spraw Zrównoważonego Zaopatrzenia (Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung). Jego cele obejmują kampanie informacyjne na rzecz lepszych praktyk, szkolenia dla pracowników federalnych oraz opracowywanie nowych koncepcji współdziałania z innymi agencjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.

"Urząd Zamówień Publicznych jest bardzo świadomy swojej odpowiedzialności za uwzględnienie nie tylko kryteriów ekologicznych i ekonomicznych, ale - tam gdzie to możliwe - również aspektów społecznych" - mówi dr Birgit Settekorn, director BeschA.
Deklaracja postępowania BeschA w nowym brzmieniu skierowana jest do zamawiających publicznych na szczeblu federalnym, krajowym i lokalnym i może być stosowana zarówno przy składaniu ofert na sprzęt, jak i usługi IT. Po raz pierwszy oferuje ona także zamawiającym możliwość inspekcji i audytu warunków pracy na miejscu.

"Coroczne kontrole fabryk na miejscu są bardzo ważne dla monitorowania społecznie odpowiedzialnej produkcji, ponieważ warunki w fabryce mogą się zmienić w każdej chwili. Kiedy produkt jest TCO Certified, coroczne audyty społeczne z fabryki są włączone do certyfikacji, co oszczędza kupującemu czas i pieniądze", mówi Rydell.

W kierunku zrównoważonych produktów informatycznych

Organizacją stojącą za certyfikacją zrównoważonego rozwoju TCO Certified jest TCO Development. Nasza wizja zakłada, że wszystkie produkty IT powinny mieć zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym cykl życia. Kryteria oparte na nauce i niezależna weryfikacja zgodności pomagają nam śledzić i przyspieszać postęp w czasie.

Kontakt

Dennis Svärd, Global PR Manager