Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Vi har sett vissa inkonsekvenser i mätningarna av akustiskt buller för TCO Certified Notebooks 5.0, TCO Certified All-in-one PCs 4.0 och TCO Certified Desktops 5.0.

Därför kommer vi att införa följande förtydligande (i rött) i nästa generation av TCO Certified. Vi använder redan denna princip:

A.4.1 (För Notebooks) A.4.3( För AIO och stationära datorer) Akustiskt buller

Definitioner

För att kunna tillhandahålla information om akustiska bullernivåer som tillåter jämförelse mellan olika Notebook datorer ska den deklarerade A-vägda ljudeffektnivån (LWAd) i drift- och tomgångsläge mätas i enlighet med ISO 7779:2010 och rapporteras i enlighet med ISO 9296 p.4.4.1 i bels (B). Eftersom dessa standarder inte innehåller någon tydlig definition av drift- och tomgångsläge, gäller följande definitioner för dessa lägen och för de deklarerade ljudvärdena:

Ljudeffektnivå (LW):

Total utsänd ljudeffekt från en ljudkälla, angiven i bels (B) och med referensen 1 pW.

A-viktning:

Den uppmätta linjära ljudnivån (ljudtryck eller ljudeffekt) viktad mot det mänskliga örats känslighet för olika frekvenser (A-kurva).

Deklarerad A-vägd ljudeffektnivå (LWAd): i bels (B). Definieras i enlighet med ISO 9296 3.2.5.

Driftsätt. Ett tillstånd i vilket systemet och hårddisken ska köras, vid en belastning som är lika med eller högre än "driftläge" för persondatorer och arbetsstationer, som definieras i ECMA-74.

Läge för tomgångskörning. Ett tillstånd i vilket systemet ska drivas, vid en belastning som är lika med eller högre än "tomgångsläge" för persondatorer och arbetsstationer.enligt definitionen i ECMA-74.

VIKTIGT
För Notebook, Desktop och All-in-on applikationer kommer vi från och med nu att kräva att de uppmätta tomgångs- och driftlägesnivåerna anges på utsläppsdeklarationen verifiering of Conformity. Om du ansöker via vårt onlineansökningssystem ber vi dig att rapportera den värsta ljudnivån, som i de flesta fall kommer att vara "driftläge".

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

</