Vi har för avsikt att lägga till rengöringsmedel i TCO Certified Accepted Substance List som en del av TCO Certified generation 9 .

Vi har samarbetat med elektronikindustrin för att identifiera de kemikalier som används i slutmonteringsfabrikerna. Vi upptäckte att över 70 % av industrins processkemikalier användes som rengöringsmedel under tillverkningen -processen.

På grund av detta och den information vi samlat in om vilka typer av kemikalier som arbetstagarna löper störst risk att utsättas för har vi för avsikt att lägga till rengöringsmedel i TCO Certified Accepted Substance List (ASL) som en del av den förbättrade krav av TCO Certified, generation 9.

Förteckningen innehåller den första offentliga förteckningen över oberoende bedömda och godkända processkemikalier för IT-industrin och är avsedd att hjälpa leverantörskedjan tillverkare att förbereda sig för övergången från att arbeta med förteckningar över begränsade ämnen (RSL) till att göra ansvarsfull alternativa val från dem som finns på TCO Certified ASL.

Vi har finansierat den oberoende bedömningen av de vanligaste kemiska ingredienserna. Vid den första publiceringen av denna lista var 14 oberoende utvärderade kemikalier med CAS-nummer och riktmärken redan klara. Branschintressenter är nu välkomna att fylla på och uppdatera listan ytterligare.