Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

Hitta våra senaste pressmeddelanden här

Chemsec, det internationella kemikaliesekretariatet, har dragit sig tillbaka från den arbetsgrupp inom EU-kommissionen som har till uppgift att uppdatera förteckningen över förbjudna ämnen i direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS) inom elektronik. Chemsec, som är den enda icke vinstdrivande expertorganisationen i arbetsgruppen, anger som skäl för utträdet att gruppen inte har kunnat enas om huruvida man skall fasa ut bromerade och klorerade flamskyddsmedel och PVC, ämnen som allmänt bekräftats vara giftiga för både människors hälsa och miljön.

"Det är olyckligt att arbetsgruppen har förlorat Chemsec som medlem, eftersom de har varit avgörande för att presentera konkreta lösningar för att fasa ut välkända skadliga ämnen som ingår i elektronik", förklarar Emma Nolte på TCO Development, som leder utvecklingen av miljöanpassade krav i TCO Certified.

IT-industrin har visat sin förmåga att fasa ut bromerade och klorerade flamskyddsmedel samt PVC. Många av TCO Certified :s produktmodeller innehåller minimala mängder bromerade och klorerade flamskyddsmedel och många produkter är redan PVC-fria.

"Det är realistiskt att förvänta sig att lagstiftningen ska återspegla verkligheten i produktionen", fortsätter Nolte.

TCO Certified innehåller krav för att minimera eller eliminera dessa skadliga ämnen i de IT-produktmodeller som är certifierade. Som ett frivilligt program är målet med TCO Certified att främja en hållbar utveckling av IT-produkter i alla livscykelfaser: tillverkningen, användning och hantering i slutet av livscykeln.

Vad är RoHS?

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som syftar till att begränsa eller förbjuda användningen av farliga tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter.

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tiden.

Kontakta

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094