FN:s mål för hållbar utveckling syftar till att mobilisera insatser för att utrota alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet och ta itu med klimatförändringen. Med TCO Certified, generation 8 kan din organisation aktivt bidra till att lösa ett antal av dessa utmaningar.

Mänskligheten står inför omfattande miljömässiga och sociala utmaningar som bara kan hanteras om länder och organisationer över hela världen mobiliserar sina ansträngningar och arbetar tillsammans. FN:s mål för hållbar utveckling är utformade för att samla organisationer från alla delar av världen kring gemensamma prioriteringar och ambitioner, som ska uppnås senast år 2030: få ett på alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikheter och ta itu med klimatförändringarna, samtidigt som man ser till att ingen hamnar på efterkälken. Målen för hållbar utveckling klargör också vilken roll företagen kan – och måste – spela för att uppnå dessa mål.

De 17 globala målen antogs av världens ledare i september 2015 och kallas även Agenda 2030.

Använd TCO Certified i hållbarhetsrapporteringen

Ambitionen med målen för hållbar utveckling är att ta itu med ett antal sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. TCO Certified innehåller krav som är utformade för att bidra till att uppfylla flera av målen, särskilt när det gäller ansvarsfull produktion och konsumtion samt arbetstagares rättigheter. Genom att använda TCO Certified vid upphandlingar blir din organisation en del av lösningen.

inköpare Efterfrågan på certifierade produkter driver IT-industrin att påskynda sitt hållbarhetsarbete och bidra till en socialt och miljömässigt hållbar värld. TCO Certified erbjuder inköpare mätbara hållbarhetsindikatorer som är direkt kopplade till den certifierade produkten. Dessa indikatorer kan användas i hållbarhetsrapportering och för att följa utvecklingen mot viktiga mål.

krav hjälpa dig att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling

på barnarbete, tvångsarbete och skydd av arbetsrätten, lika möjligheter och jämställdhet. (Mål 5 och 8)
  • ansvarsfull inköp av mineraler, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 32).

  • Nationella lagar om minimilön och social trygghet, arbetstagares rättigheter, hälsa och säkerhet.

God hälsa och välbefinnande genom att minska föroreningar och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material (mål 3 och 6)
  • Arbetarskyddssystem för farliga processkemikalier.
  • Minskning av skadliga ämnen i produkter.
Hållbar infrastruktur, överkomlig och förnybar energi och förbättrad energieffektivitet (mål 7 och 9)
  • Energieffektivitet för både produkter och fabriker.
  • Förbättring av produkternas och fabrikens miljöprestanda.
ansvarsfull Konsumtion genom effektiv användning av naturresurser och minskad avfallsgenerering (mål 12).
  • Förlänger produkternas användbara livslängd.
  • Produkter som är förberedda för uppgradering, reparation, återanvändning, återtillverkning och återvinning.