Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ mają na celu zmobilizowanie wysiłków na rzecz zakończenia wszelkich form ubóstwa, walki z nierównościami i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Dzięki TCO Certified, generation 8, Twoja organizacja może aktywnie przyczynić się do rozwiązania wielu z tych wyzwań.

Ludzkość stoi w obliczu rozległych wyzwań środowiskowych i społecznych, z którymi można sobie poradzić tylko wtedy, gdy państwa i organizacje na całym świecie zmobilizują swoje wysiłki i będą współpracować. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ mają na celu skupienie organizacji ze wszystkich części świata wokół wspólnych priorytetów i ambicji, które mają zostać osiągnięte do roku 2030: położenie kresu wszelkim formom ubóstwa, zwalczanie nierówności i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nikt nie pozostanie w tyle. Cele Zrównoważonego Rozwoju jasno określają również rolę, jaką przedsiębiorstwa mogą - i muszą - odegrać w realizacji tych celów.

17 globalnych celów zostało przyjętych przez światowych przywódców we wrześniu 2015 roku i nazywane są również Agendą 2030.

Wykorzystanie TCO Certified w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju

Ambicją Celów Zrównoważonego Rozwoju jest podjęcie szeregu wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. TCO Certified zawiera kryteria, które mają przyczynić się do osiągnięcia kilku z tych celów, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz praw pracowniczych. Korzystanie z TCO Certified w zamówieniach publicznych czyni Twoją organizację częścią rozwiązania.

Zapotrzebowanie nabywców na certyfikowane produkty sprawia, że branża IT przyspiesza swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i przyczynia się do tworzenia świata zrównoważonego społecznie i środowiskowo. TCO Certified oferuje nabywcom wymierne wskaźniki zrównoważonego rozwoju, bezpośrednio związane z certyfikowanym produktem. Wskaźniki te mogą być wykorzystywane w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz do śledzenia postępów w realizacji kluczowych celów.

Kryteria pomogą Ci przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zakończenie pracy dzieci, pracy przymusowej oraz ochrona praw pracowniczych, równych szans i równości płci. (Cel 5 i 8)
  • Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów, osiem podstawowych konwencji MOP, konwencja ONZ o prawach dziecka (art. 32).

  • Krajowe przepisy dotyczące płacy minimalnej i zabezpieczenia społecznego, praw pracowniczych, zdrowia i bezpieczeństwa.

Dobre zdrowie i samopoczucie poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia i zminimalizowanie uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów (Cel 3 i 6)
  • System zarządzania bezpieczeństwem pracy dla niebezpiecznych chemikaliów procesowych.
  • Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w produktach.
Zrównoważona infrastruktura, przystępna cenowo i odnawialna energia oraz poprawa efektywności energetycznej (cel 7 i 9)
  • Efektywność energetyczna zarówno produktów, jak i fabryk.
  • Poprawa ekologiczności produktów i fabryk.