Diskussioner om hållbarhet har varit en viktig fråga för regeringschefer och industriledare världen över. Det har talats mycket om att minska elavfall och dess inverkan på miljön. Globalt sett genererade världen 53,6 miljoner ton elavfall år 2019 och den siffran förväntas öka till 74,7 miljoner ton år 2030.¹ Detta drivs av den växande marknaden för alla typer av elektronik med begränsat deltagande i formella återvinnings- och återanvändningsprogram. Enkelt uttryckt är världen fortfarande alltför fokuserad på att konsumera och slänga.

Den här texten är en del av bloggserien Circular Electronics Initiative. Flera organisationer står bakom detta initiativ som syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till elektronik.

Det har gått långsamt för företagen att införa hållbara metoder inom IT. De flesta har inte någon miljömässigt hållbar process för att göra sig av med IT-utrustning. Större vikt måste läggas vid att göra skillnad och förändra utvecklingen. Det finns fortfarande möjligheter att bli effektivare i hanteringen av IT-infrastrukturens livscykel och elavfall .

På många platser runt om i världen finns det riktlinjer och lagkrav som styr hur slutanvändarna ska göra sig av med sin utrustning för att undvika att den hamnar på soptippar när elektroniken har nått slutet av sin livslängd. Frågan är hur en kund kan ta itu med denna fråga elavfall och samtidigt uppfylla affärs- och verksamhetsmålen. Den cirkulära ekonomin är ett av de viktigaste initiativen inom hållbarhetsområdet för att driva på förändringar.

Som en del av hållbarhetsinitiativen måste IT-ledarna beakta effekterna av elavfall som uppstår i deras infrastrukturmiljö framöver. Det är inte bara en trend utan en nödvändighet.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi ger oss verktyg för att hantera resursanvändning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald samtidigt som vi tillgodoser viktiga sociala behov genom att reparera, renovera, återinföra, återtillverka eller återvinna produkter och hålla dem kvar i ekonomin. Målet är att ha mycket lite eller inget avfall. Det traditionella ekonomiska tillvägagångssättet är linjärt, från naturresurs till slutprodukt och slutligen till avfallshantering. Att förlänga elektroniska produkters livslängd och återanvända komponenter gynnar ekonomin genom att generera mindre koldioxidutsläpp jämfört med att bryta råvaror eller tillverkningen. Fungerande utrustning värderas högre än de material som den innehåller.² elavfall blir inte längre avfall eller förorening när den återförs till ekonomin i ett användbart format.