– ISO 14024

ISO 14024: regler för certifiering från tredje part

I ISO 14024-standarden fastställs principer och förfaranden för miljömärkningar och certifieringar som omfattar oberoende verifiering, vilket säkerställer att konsumenter och yrkesverksamma inköpare får korrekt och jämförbar information.

Denna standard, som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), omfattar val av produktkategorier, produktmiljön krav och produktfunktionsegenskaper samt bedömning och påvisande av överensstämmelse.

Definitionen av en ISO 14024 Typ 1-märkning är: "Ett frivilligt, flertaletkrav -baserat, tredjepartsprogram som ger en licens som tillåter användning av miljömärkning på produkter som anger en produkts övergripande miljöfördelaktighet inom en viss produktkategori utifrån livscykelhänsyn."

Vägledande principer för ISO 14024

Detta är en översikt över standarden. För fullständig information, kontakta ISO.

5.1 Frivillig natur
5.2 ISO 14020-principerna gäller
5.3 Sökande följer miljölagstiftning och annan relevant lagstiftning
5.4 krav Utvecklingen omfattar omfattande livscykelöverväganden.
5.5 Miljö krav skiljer produkter som är att föredra ur miljösynpunkt från andra produkter.
5.6 krav baseras på indikatorer som bygger på livscykelöverväganden. krav fastställs på uppnåeliga och mätbara nivåer.
5.7 Användbarhet och prestandanivåer [för produkter] som beaktas vid utvecklingen. krav
5.8 krav krav och produktfunktionskraven ses över och revideras eventuellt inom en fördefinierad tidsperiod.
5.9 Formell öppen deltagandeprocess för urval och granskning av produktkategorier, miljö krav och egenskaper för produktfunktioner.
5.10 Alla [produktens] miljöegenskaper krav och funktionsegenskaper är kontrollerbara. Bedömning av överensstämmelse sker med hjälp av allmänt godtagbara standarder och metoder.
5.11 Öppenhet finns genom alla stadier av utveckling och drift av miljömärkningsprogram. information om viktiga programaspekter finns tillgänglig för inspektion och kommentarer från berörda parter
5.12 Onödiga hinder för internationell handel finns inte
5.13 Ansökan och deltagandet är öppet för alla potentiella sökande
5.14 Utveckling och val av krav på grundval av sunda vetenskapliga och tekniska principer.
5.15 Programmet är fritt från otillbörlig påverkan
5.16 Eventuella avgifter hålls så låga som möjligt och tillämpas rättvist på alla sökande och licenstagare
5.17 Konfidentialitet för relevant information upprätthålls
5.18 Ömsesidigt erkännande anses önskvärt