- ISO 14024

ISO 14024: zasady certyfikacji przez stronę trzecią

Norma ISO 14024 ustanawia zasady i procedury dla oznakowań ekologicznych i certyfikatów, które obejmują niezależną weryfikację, zapewniając, że konsumenci i profesjonalni nabywcy otrzymują dokładne, porównywalne informacje.

Norma ta, ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), obejmuje wybór kategorii produktów, kryteria środowiskowe produktów i charakterystykę funkcji produktów oraz ocenę i wykazywanie zgodności.

Definicja etykiety ISO 14024 Typ 1 to: "dobrowolny, oparty na wielu kryteriach program strony trzeciej, w ramach którego przyznawana jest licencja upoważniająca do stosowania etykiet środowiskowych na produktach, wskazujących na ogólną preferencję środowiskową produktu w ramach określonej kategorii produktów w oparciu o uwarunkowania cyklu życia".

Zasady przewodnie normy ISO 14024

Jest to przegląd normy. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o kontakt z ISO.

5.1 Dobrowolny charakter
5.2 Stosuje się zasady ISO 14020
5.3 Wnioskodawcy przestrzegają przepisów dotyczących ochrony środowiska i innych stosownych przepisów
5.4 Opracowanie kryteriów obejmuje kompleksowe podejście uwzględniające cały cykl życia
5.5 Kryteria środowiskowe odróżniają produkty preferowane przez środowisko od innych
5.6 Kryteria oparte na wskaźnikach wynikających z rozważań dotyczących cyklu życia. Kryteria ustalone na osiągalnych i wymiernych poziomach
5.7 Przydatność do celu i poziomy wydajności [produktów] uwzględnione przy opracowywaniu kryteriów
5.8 Kryteria są ustalane z predefiniowanym okresem ważności. Kryteria i wymagania dotyczące funkcji wyrobu są poddawane przeglądowi i ewentualnie zmieniane w uprzednio określonym czasie.
5.9 Formalny proces otwartego uczestnictwa w wyborze i przeglądzie kategorii produktów, kryteriów środowiskowych i cech funkcjonalnych produktów
5.10 Wszystkie kryteria środowiskowe i cechy funkcjonalne [produktu] są możliwe do sprawdzenia. Ocena zgodności uwzględnia ogólnie przyjęte normy i metody.
5.11 Przejrzystość istnieje na wszystkich etapach rozwoju i funkcjonowania programu ekoznakowania; informacje dotyczące istotnych aspektów programu są dostępne do wglądu i komentowania przez zainteresowane strony
5.12 Niepotrzebne przeszkody w handlu międzynarodowym nie istnieją
5.13 Zgłoszenia i uczestnictwo są otwarte dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców
5.14 Opracowanie i wybór kryteriów opartych na solidnych zasadach naukowych i inżynieryjnych
5.15 Program jest wolny od niewłaściwych wpływów
5.16 Wszelkie opłaty są utrzymywane na jak najniższym poziomie i stosowane w sposób sprawiedliwy wobec wszystkich wnioskodawców i licencjobiorców
5.17 Zachowana jest poufność istotnych informacji
5.18 Wzajemne uznawanie uważa się za pożądane

Przykłady, w jaki sposób TCO Certified spełnia wymagania ISO 14024

W oparciu o zasady naukowe

Kryteria i metody weryfikacji opierają się na podstawach naukowych i są opracowywane w otwartym procesie z udziałem naszej międzynarodowej sieci interesariuszy, w skład której wchodzą użytkownicy, nabywcy, marki, producenci, naukowcy, organizacje pozarządowe i eksperci merytoryczni.

Przejrzystość i otwartość

Każdy może bezpłatnie uzyskać dostęp do kryteriów i metod weryfikacji.

Wymagające kryteria, które są regularnie weryfikowane

Kryteria zostały zaprojektowane w taki sposób, aby stanowiły wyzwanie dla przemysłu, aby stał się on bardziej zrównoważony. Co trzy lata opracowywana jest nowa generacja kryteriów i metod weryfikacji, aby sprostać nowym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rozwojowi technologii.

Kompleksowe podejście do cyklu życia

Kryteria są wszechstronne i obejmują wyzwania w całym cyklu życia produktu.

Weryfikowalne kryteria, które podlegają niezależnej ocenie

Zgodność jest weryfikowalna. Wszystkie weryfikacje zgodności są przeprowadzane przez niezależnych weryfikatorów akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Przy wielu akredytowanych organizacjach testujących i weryfikujących, każda placówka musi dostarczać dokładne, powtarzalne wyniki, niezależnie od lokalizacji. Dlatego każda jednostka testująca i weryfikująca jest regularnie sprawdzana, zarówno przez TCO Development, jak i niezależną akredytację.

Wolny od niewłaściwych wpływów

Certyfikacja jest niezależna od producentów i nabywców, a organizacja stojąca za certyfikacją, TCO Development, jest bezstronna podczas procesu weryfikacji.

System certyfikacji jest regularnie weryfikowany, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. System został oceniony przez Global Ecolabelling Network w ramach procesu GENICES peer review.