- ISO 14024

ISO 14024: regels voor certificering door een derde partij

De ISO 14024-norm legt de beginselen en procedures vast voor milieukeuren en certificeringen die een onafhankelijke verificatie omvatten, zodat consumenten en professionele inkopers verzekerd zijn van nauwkeurige en vergelijkbare informatie.

Deze norm, die is vastgesteld door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), omvat de selectie van productcategorieën, milieucriteria en functiekenmerken van producten, en voor het beoordelen en aantonen van de naleving.

De definitie van een ISO 14024 type 1-keur luidt als volgt "een vrijwillig, op meervoudige criteria gebaseerd programma van een derde partij dat een licentie toekent die het gebruik van milieukeurmerken op producten toestaat die de algemene milieuvoorkeur van een product binnen een bepaalde productcategorie aangeven op basis van levenscyclusoverwegingen."

Leidende beginselen van ISO 14024

Dit is een overzicht van de norm. Voor volledige informatie kunt u contact opnemen met ISO.

5.1 Vrijwillig karakter
5.2 ISO 14020-beginselen zijn van toepassing
5.3 De aanvragers voldoen aan de milieu- en andere relevante wetgeving
5.4 De ontwikkeling van criteria omvat een alomvattende levenscyclusbenadering
5.5 Milieucriteria onderscheiden milieuvriendelijke producten van andere
5.6 Criteria gebaseerd op indicatoren die voortvloeien uit levenscyclusoverwegingen. Criteria vastgesteld op haalbare en meetbare niveaus
5.7 Geschiktheid voor het beoogde doel en prestatieniveaus [van producten] waarmee rekening is gehouden bij de ontwikkeling van criteria
5.8 Criteria worden vastgesteld met een vooraf bepaalde geldigheidsduur. De criteria en productfunctie-eisen worden geëvalueerd en eventueel herzien binnen een vooraf bepaalde termijn
5.9 Formeel open inspraakproces voor selectie en herziening van productcategorieën, milieucriteria en productfunctiekenmerken
5.10 Alle [product]milieucriteria en functiekenmerken zijn verifieerbaar. De conformiteitsbeoordeling omvat algemeen aanvaarde normen en methoden
5.11 Er is transparantie in alle stadia van de ontwikkeling en de uitvoering van milieukeurprogramma's; informatie over belangrijke programma-aspecten is beschikbaar voor inspectie en commentaar door belanghebbende partijen
5.12 Onnodige belemmeringen voor de internationale handel bestaan niet
5.13 Aanmelding en deelname staat open voor alle potentiële kandidaten
5.14 Ontwikkeling en selectie van criteria op basis van deugdelijke wetenschappelijke en technische beginselen
5.15 Het programma is vrij van ongepaste beïnvloeding
5.16 Eventuele vergoedingen worden zo laag mogelijk gehouden en billijk verdeeld over alle aanvragers en vergunninghouders
5.17 De vertrouwelijkheid van relevante informatie wordt gehandhaafd
5.18 Wederzijdse erkenning wordt wenselijk geacht

Voorbeelden van hoe TCO Certified voldoet aan ISO 14024

Gebaseerd op wetenschappelijke principes

De criteria en verificatiemethoden zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden ontwikkeld in een open proces met ons internationale netwerk van belanghebbenden, waaronder gebruikers, inkopers, merken, fabrikanten, onderzoekers, ngo's en deskundigen op dit gebied.

Transparant en open

Iedereen heeft gratis toegang tot de criteria en verificatiemethoden.