Samenvatting van het rapport "The State of Social Responsibility in Manufacturing in the IT-industry".

IT-gebruikende organisaties zijn steeds vaker op zoek naar computerproducten die milieuvriendelijker zijn en onder maatschappelijk verantwoorde omstandigheden zijn gemaakt. Door de kortere productcycli en de toenemende vraag naar nieuwe technologieën staan de industrie en haar complexe toeleveringsketen echter onder toenemende druk om nieuwe apparaten sneller en goedkoper te leveren. Het resultaat zijn vaak ontoereikende arbeidsomstandigheden bij de productie van elektronica, zoals lange werktijden, lage lonen en een gebrek aan gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Het probleem is wijdverspreid en krijgt veel aandacht in de media en bij NGO's.

In een poging om een oplossing te bieden voor kopers die op zoek zijn naar duurzaam gemaakte producten en een structuur voor de industrie om meer verantwoorde productieprocessen na te streven, introduceerde TCO Development de eerste criteria voor maatschappelijk verantwoorde productie in de TCO Certified duurzaamheidscertificering voor IT-producten in 2009. In 2012 volgden uitgebreide criteria en verificatieroutines. Het doel was het opzetten van een structuur en het creëren van een transparantere dialoog met de industrie die volgens TCO Development nodig is om echte verbetering en een grotere merkverantwoordelijkheid tot stand te brengen.

Verslag downloaden

TCO Development heeft de bevindingen verzameld van de eerste 17 merken die in het eerste jaar van geldigheid - september 2012-september 2013 - producten hebben gecertificeerd volgens de nieuwe criteria. Dit verslag bevat de bevindingen en gegevens van deze eerste nalevingsperiode.

Criteria en op waarde gebaseerde doelstellingen

In de uitgebreide criteria die in 2012 werden ingevoerd, staat de naleving van de acht kernconventies van de IAO, het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de wetgeving inzake arbeid en sociale bescherming in het land van productie centraal. TCO Development heeft met de nieuwe criteria drie op waarden gebaseerde doelstellingen vastgesteld;

  1. Verantwoordelijkheid - een grotere verantwoordelijkheid van fabrikanten en merken voor veilige en ethische arbeidsomstandigheden in productiefaciliteiten.
  2. Structuur - een objectief platform met gelijke toegang voor geleidelijke verbeteringen tot stand brengen, met gedefinieerde controles en benchmarks
  3. Transparantie - verbeterde en open dialoog over sociale kwesties tussen merken, fabrikanten en andere belanghebbenden.

Door de vooruitgang ten opzichte van deze doelstellingen te meten, kunnen wij de vooruitgang naar meer duurzame ontwikkeling in de productiefase van de levenscyclus van IT-producten volgen.

Verificatie-instrumenten

Verificatie van de naleving is essentieel voor het bepalen van de vooruitgang bij de drie doelstellingen verantwoordelijkheid, structuur en transparantie. TCO Development heeft drie verificatie-instrumenten geïmplementeerd om de naleving van de criteria te beoordelen:

  1. Gedragscode - hetzij via het EICC-proces, SA8000 of de optie "eigen werk".
  2. Third Party Factory Audits - van Tier 1 (eindassemblage) faciliteit
  3. Plan met corrigerende maatregelen (CAP) - voor de aanpak van vastgestelde non-conformiteiten

De controle wordt uitgevoerd door geaccrediteerde deskundige organisaties van derden. Fabrieken en producten worden ook onderworpen aan follow-up steekproeven en audits.

Bevindingen - enige vooruitgang, maar er zijn nog steeds knelpunten

Uit de bevindingen van het eerste jaar blijkt dat verschillende merken enige vooruitgang hebben geboekt met betrekking tot de drie op waarden gebaseerde doelstellingen verantwoordelijkheid, structuur en transparantie.
TCO Development heeft geconstateerd dat sommige merken een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsomstandigheden in productiefaciliteiten door deel te nemen aan het TCO Certified proces en door kwesties op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de orde te stellen op het niveau van het senior management. Verscheidene merken hebben ook de opleiding in maatschappelijk verantwoord produceren voor hun leveranciers uitgebreid.

TCO Certified heeft merken een platform en structuur met gelijke toegang geboden om hun prestaties te verbeteren en de vooruitgang in de tijd te meten. Voor sommige merken was dit de eerste keer dat ze op een gestructureerde manier met maatschappelijke verantwoordelijkheid werkten.

Door de open en voortdurende dialoog tijdens het TCO Certified proces is de transparantie tussen merken, fabrikanten en derden volgens ons in verschillende gevallen verbeterd.
Hoewel er tekenen van vooruitgang zijn, blijkt uit de analyse dat er nog steeds prioritaire en belangrijke schendingen bestaan, waaronder slechte arbeidsomstandigheden, overuren en vergoedingen, onvoldoende gezondheids- en veiligheidsroutines, schendingen van het arbeidsrecht en beperkingen van het recht van werknemers om zich te organiseren.

Vooruitgang

Wij geloven dat er behoefte is aan een gestructureerde uitvoering en follow-up van corrigerende maatregelen als we meer wijdverspreide en voortdurende verbetering willen zien. De gegevens in dit verslag wijzen op een algemeen gebrek aan structuur en routines waar merken hebben nagelaten hun gedragscode op te volgen en toe te passen.

Het programma TCO Certified omvat steekproefsgewijze vervolgcontroles van producten en productiefaciliteiten om de voortdurende naleving te controleren. Dit proces zal worden gebruikt als follow-up-methode wanneer TCO Development de vooruitgang blijft volgen. Onze voortdurende samenwerking met belanghebbenden uit de industrie, het onderzoek en de gebruikersgemeenschappen zal ons helpen ons werk voort te zetten om IT in een duurzamere richting te sturen in alle fasen van de levenscyclus van het product.