Podsumowanie raportu "Stan społecznej odpowiedzialności w produkcji w branży IT"

Coraz częściej organizacje wykorzystujące technologie informatyczne poszukują produktów komputerowych, które są przyjazne dla środowiska i wytwarzane w warunkach odpowiedzialności społecznej. Jednak krótsze cykle produkcyjne i rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie wywierają coraz większą presję na przemysł i jego złożony łańcuch dostaw, aby dostarczać nowe urządzenia szybciej i po niższych kosztach. Wynikiem tego są często nieodpowiednie warunki pracy w produkcji elektroniki, w tym długie godziny pracy, niskie płace oraz brak środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten jest szeroko rozpowszechniony i dobrze nagłośniony dzięki monitorowaniu przez media i organizacje pozarządowe.

W celu zapewnienia rozwiązania dla nabywców poszukujących produktów wytworzonych w sposób zrównoważony oraz struktury dla przemysłu w celu dążenia do bardziej odpowiedzialnych procesów produkcyjnych, TCO Development wprowadził wstępne kryteria dotyczące społecznie odpowiedzialnej produkcji w ramach TCO Certified certyfikacji zrównoważonego rozwoju dla produktów IT w 2009 roku. Następnie w 2012 roku wprowadzono rozszerzone kryteria i procedury weryfikacyjne. Celem było ustanowienie struktury i stworzenie bardziej przejrzystego dialogu z przemysłem, który zdaniem TCO Development jest niezbędny dla rzeczywistej poprawy i większej odpowiedzialności marki.

Raport do pobrania

TCO Development zebrała wnioski, jakie można było zaobserwować wśród pierwszych 17 marek, które certyfikowały produkty zgodnie z nowymi kryteriami w pierwszym roku obowiązywania - wrzesień, 2012 - wrzesień, 2013. Niniejszy raport zawiera ustalenia i dane z tego pierwszego okresu zgodności.

Kryteria i cele oparte na wartości

Rozszerzone kryteria wprowadzone w 2012 roku koncentrują się na przestrzeganiu przez markę ośmiu podstawowych konwencji MOP, Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz przepisów prawa pracy i ochrony socjalnej w kraju produkcji. TCO Development w ramach nowych kryteriów wyznaczył trzy cele oparte na wartościach;

  1. Odpowiedzialność - zwiększona odpowiedzialność producenta / marki za zapewnienie bezpiecznych i etycznych warunków pracy w zakładach produkcyjnych
  2. Struktura - ustanowienie obiektywnej platformy równego dostępu do stopniowych ulepszeń, obejmującej określone kontrole i punkty odniesienia
  3. Przejrzystość - lepszy i otwarty dialog na temat kwestii społecznych pomiędzy markami, producentami i innymi interesariuszami

Pomiar postępów w realizacji tych celów pozwala nam monitorować postępy w kierunku osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju w fazie produkcyjnej cyklu życia produktu IT.

Narzędzia weryfikacyjne

Weryfikacja zgodności jest kluczem do określenia postępu w realizacji trzech celów: odpowiedzialności, struktury i przejrzystości. TCO Development wdrożyła trzy narzędzia weryfikacyjne do oceny zgodności z kryteriami:

  1. Kodeks postępowania - poprzez proces EICC, SA8000 lub opcję "Praca własna".
  2. Audyty fabryczne stron trzecich - z zakładu Tier 1 (montaż końcowy)
  3. Plan Działań Korygujących (CAP) - do usuwania zidentyfikowanych niezgodności

Weryfikacja jest przeprowadzana przez akredytowane organizacje eksperckie. Fabryki i produkty są również poddawane kontrolom wyrywkowym i audytom.

Ustalenia - pewne postępy, ale nadal pozostają punkty zapalne

Ustalenia z pierwszego roku pokazują, że wśród kilku marek dokonano pewnego postępu w zakresie trzech celów opartych na wartościach: odpowiedzialności, struktury i przejrzystości.
TCO Development zaobserwowała, że niektóre marki biorą większą odpowiedzialność za warunki pracy w zakładach produkcyjnych, angażując się w proces TCO Certified i podnosząc kwestie odpowiedzialności społecznej na poziomie wyższego kierownictwa. Kilka marek zwiększyło również liczbę szkoleń dla swoich dostawców w zakresie społecznie odpowiedzialnej produkcji.

TCO Certified zapewniło markom platformę równego dostępu i strukturę do poprawy ich wyników i mierzenia postępów w czasie. Dla niektórych marek była to pierwsza praca z odpowiedzialnością społeczną w sposób ustrukturyzowany.

Dzięki otwartemu i bieżącemu dialogowi podczas procesu TCO Certified uważamy, że w kilku przypadkach poprawiła się przejrzystość między markami, producentami i stronami trzecimi.
Chociaż istnieją dowody na postęp, analiza ujawnia, że nadal utrzymują się priorytetowe i poważne naruszenia, w tym złe warunki pracy, godziny nadliczbowe i rekompensaty, niewystarczające rutyny w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, naruszenia prawa pracy i ograniczenia prawa pracowników do organizowania się.

Idąc naprzód

Wierzymy, że istnieje potrzeba zorganizowanego wdrażania i monitorowania działań naprawczych, jeśli chcemy zobaczyć bardziej powszechną i stałą poprawę. Dane zawarte w tym raporcie wskazują na ogólny brak struktury i rutyny, gdzie marki zaniedbały śledzenie i wdrażanie swojego kodeksu postępowania.

W ramach programu TCO Certified przeprowadzane są wyrywkowe kontrole produktów i zakładów produkcyjnych w celu monitorowania stałej zgodności. Proces ten będzie wykorzystywany jako metoda kontrolna, ponieważ TCO Development kontynuuje monitorowanie postępów. Nasza stała współpraca z zainteresowanymi stronami z branży, środowiskami badawczymi i użytkowymi pomoże nam w kontynuacji pracy nad wpływem na informatykę w bardziej zrównoważonym kierunku we wszystkich fazach cyklu życia produktu.