Staden Malmö i Sverige har ett uppdrag att minska sin miljöpåverkan. Så pass mycket att staden nyligen inrättade en organisation som uteslutande arbetar med gröna och hållbara IT-satsningar. Malmö har också undertecknat Green Digital Charter - en deklaration bland städer i Europa om att samarbeta för att uppfylla EU:s klimatmål genom hållbar användning av IT.

Malmö strävar också efter att bli Sveriges mest klimatsmarta stad 2020, särskilt genom att införa en IT-infrastruktur som minskar miljöpåverkan från tekniken och stadens verksamhet som helhet.

Den lokala parlamentsledamoten Lari Pitkä-Kangas kommenterar: "Vi behöver fler kommuner som utvecklar IT-miljöer som stärker samhällets insatser inom miljö, klimat och etisk handel. Mitt råd är att låta en oberoende tredje part utvärdera den befintliga IT-miljön - en Green IT Audit. Lokala enheter kan sedan basera en hållbar IT-strategi på resultaten. "

Att ställa rätt krav på IT-miljön är en viktig aspekt av stadens hållbarhetsarbete. En riskanalys som Malmö genomfört visar att inköp av IT-produkter innebär en tydlig risk för mänskliga rättigheter kränkningar. Samtidigt utgör IT en betydande kostnad, så den offentliga sektorn inköpare kan utnyttja sin köpkraft genom att ställa hållbarhetskrav på sina IT-leverantörer. På detta sätt genomför Malmö stad en hållbar IT-strategi både vid inköp och på verksamhetsnivå.

Maria Sjölund, marknadsutvecklare på TCO Development , betonar vikten av att välja IT-produkter som tillverkas under sociala förhållanden ansvarsfull tillverkningen . "Medvetenheten om oacceptabla arbetsvillkor inom IT tillverkningen ökar och Malmö stad är ett bra exempel på hur en inköpare kan inleda den dialogen med sina leverantörer och andra intressenter. Initiativ som detta är avgörande för att främja hållbar utveckling inom IT-området."

En dialog mellan säljare ochinköpare ger tillverkarna bättre förhandsinformation om köparnas preferenser och ökar insynen. Exempel som Malmö stad kan också vara ett positivt exempel för andra organisationer och motivera dem att också prioritera miljöaspekter och socialt ansvarstagande i sin IT-strategi.

"Framgångsfaktorerna för Malmös arbete med hållbar IT är att ta ett helhetsgrepp och att se till att vi får medhåll från alla intressenter", tillägger Per-Arne Nilsson, Director på avdelningen för hållbarhet och klimat.