Każdego roku powstaje ponad 50 milionów ton metrycznych e-odpadów, a tylko niewielka ich ilość jest przetwarzana w bezpieczny sposób. Prowadzi to do zanieczyszczenia, zagrożenia zdrowia ludzkiego i utraty cennych zasobów końcowych. Aby cykl życia był bardziej zrównoważony, produkty i materiały muszą być odzyskiwane i ponownie wykorzystywane w znacznie większym stopniu.

Dzisiejsze niezrównoważone postępowanie z e-odpadami prowadzi do zanieczyszczenia, zagrożenia zdrowia i utraty cennych zasobów naturalnych, takich jak miedź, złoto i metale ziem rzadkich. Według Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, odpady elektroniczne są najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie, z ponad 50 milionami ton metrycznych generowanych każdego roku. Szacuje się, że tylko 20 procent odpadów jest traktowanych w odpowiedni sposób. Reszta jest nierozliczona i grozi spaleniem, umieszczeniem na złomowiskach lub nielegalnym eksportem do krajów rozwijających się, często do miejsc, w których brakuje skutecznych przepisów regulujących sposób zarządzania e-odpadami. W tych krajach produkty są ręcznie demontowane, spalane na wolnym powietrzu lub rozpuszczane w kwasie przez lokalnych robotników, w tym dzieci, bez odpowiedniego wyposażenia ochronnego - co prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych.

Kryteria w TCO Certified - co i dlaczego?

Ta seria artykułów obejmuje osiem obszarów kryterialnych w TCO Certified. Przechodzimy przez najbardziej krytyczne wyzwania zrównoważonego rozwoju związane z produktami IT i jak można zmniejszyć ryzyko poprzez włączenie TCO Certified do zamówień. Wszystkie kryteria są obowiązkowe, a ich spełnienie jest zawsze niezależnie weryfikowane.