TCO Certified to globalny, wiodący certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT

Z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem, TCO Certified jest wiodącym świadectwem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, używanym przez nabywców na całym świecie. Nasze kompleksowe kryteria zostały opracowane z myślą o odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w całym cyklu życia produktów IT.

TCO Certified spełnia wymagania normy ISO 14024 Ecolabel Type 1 i został zatwierdzony przez organizację Global Ecolabelling Network. Wszelka weryfikacja przeprowadzana jest przez niezależnych weryfikatorów, którzy są certyfikowani zgodnie z międzynarodową normą ISO 17025.

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju dla produktów IT w biurach i centrach danych

TCO Certified zaufały organizacje na całym świecie. Certyfikat jest dostępny dla 11 kategorii produktów: wyświetlacze, notebooki, tablety, smartfony, komputery stacjonarne, komputery typu all-in-one, projektory, zestawy słuchawkowe, sprzęt sieciowy, produkty do przechowywania danych i serwery.

Kryteria cyklu życia i niezależna weryfikacja zgodności z przepisami

Kompleksowe kryteria społeczne i środowiskowe, które obejmują cały cykl życia produktu. Zgodność z przepisami jest weryfikowana niezależnie, zarówno przed, jak i po certyfikacji.

– Obecne obszary tematyczne w ramach TCO Certified

TCO Certified, 8 generacja

TCO Certified 8 generacji wspiera rozwój gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wymaganie trwałych produktów, które mogą być naprawiane, ulepszane i poddawane recyklingowi. Robimy duży krok naprzód w zakresie odpowiedzialności za łańcuch dostaw poprzez ostrzejsze kryteria, dokładniejszy monitoring w fabrykach wysokiego ryzyka oraz poprzez realizację planów działań naprawczych w jeszcze bardziej efektywny sposób. TCO Certified 8 generacji jest również zaprojektowany tak, aby pomóc Twojej organizacji przyczynić się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Obieg zamknięty

Model przemysłowy gospodarki liniowej prowadzi do nadmiernego zużywania ograniczonych zasobów naturalnych i alarmujących ilości e-odpadów.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Od wydobycia surowców po końcowy montaż, godziny pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz pracę przymusową, to przykłady wyzwań ciągle obecnych w branży IT.

Agenda ONZ 2030

Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju służą mobilizacji wysiłków na rzecz położenia kresu wszelkim formom ubóstwa, zwalczaniu nierówności i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

– przegląd kryteriów

Kryteria opracowane z myślą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju

Kompleksowe kryteria zawarte w TCO Certified wykraczają poza standardy branżowe i ustawodawstwo, a zaprojektowane są tak, aby zapewnić zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy w całym cyklu życia produktu IT. Aby sprostać wyzwaniom w branży i szybciej wprowadzać zmiany, co trzy lata wydajemy nową generację certyfikatów TCO. Pozwala nam to stawiać czoła najpilniejszym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

Kryteria TCO Certified są oparte na podstawach naukowych i są opracowywane w otwartym procesie z naszą międzynarodową siecią zainteresowanych podmiotów, która obejmuje użytkowników, nabywców, marki, producentów, organizacje pozarządowe, naukowców i ekspertów w danej dziedzinie.

Obecnie większość produktów IT ma zbyt krótki okres użytkowania. Model przemysłowy gospodarki liniowej prowadzi do nadmiernego zużywania ograniczonych zasobów naturalnych i potężnych ilości e-odpadów. Wydłużenie okresu użytkowania produktu IT jest najlepszym sposobem na oszczędzanie zasobów naturalnych, zapobieganie marnotrawstwu i ograniczanie zanieczyszczeń. TCO Certified wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego, wymagając od produktów trwałości, aby możliwa była ich naprawa i modernizacja.

Przegląd kryteriów

 
Manufacturing phase  
Produkcja odpowiedzialna społecznie
● Kodeks postępowania: niezależnie weryfikowana zgodność z prawem i działania naprawcze
● Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców mineralnych, w tym minerałów pochodzących z obszarów ogarniętych konfliktem i kobaltu
● Zmniejszone narażenie pracowników na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w produkcji
● Niezależnie sprawdzany system zarządzania, przeciwdziałający korupcji i sprzyjający ujawnianiu nielegalnych działań
● Zintensyfikowane monitorowanie postępów i działań naprawczych w fabrykach wysokiego ryzyka
● Kryteria obejmują prawo pracy, podstawowe konwencje MOP oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka
 
Produkcja odpowiedzialna ekologicznie
● Zmniejszony wpływ produkcji: system zarządzania, zużycie energii
 
Manufacturing phase  
Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników*
● Bezpieczeństwo elektryczne, ograniczony poziom hałasu, pola elektryczne i magnetyczne
 
Wydajność produktu*
● Ergonomiczna konstrukcja, jakość obrazu, możliwość regulacji
● Efektywność energetyczna produktu: Energy Star® lub odpowiednik
 
Przedłużenie żywotności produktu*
● Trwałość produktu: odporność na upadek i temperaturę
● Żywotność baterii i możliwość jej wymiany
● Dostępność części zamiennych i podręczników serwisowych
● Bezpieczne usuwanie danych
● Znormalizowane złącza
 
Manufacturing phase  
Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych
● Redukcja lub eliminacja substancji niebezpiecznych, w tym metali ciężkich (poza RoHS)
● Akceptowane są tylko środki zmniejszające palność i plastyfikatory niezależnie zweryfikowane jako bezpieczniejsze
 
Odzyskiwanie materiału
● Opcje odbioru odrzuconych produktów
● Wszystkie opakowania muszą nadawać się do recyklingu
 
 
   
Wskaźniki wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju*
 
● Wskaźniki dotyczące zużycia energii przez produkt, wagi i zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pomagają zmierzyć postęp w kierunku wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju
 

* Kryteria są specyficzne dla każdej kategorii produktów

– weryfikacja przestrzegania przepisów

Spełnianie kryteriów jest weryfikowane niezależnie

Jedynym sposobem upewnienia się, że kryteria zawarte w TCO Certified są spełnione, jest ocena warunków w fabryce i samych produktów, co wymaga zarówno rozległych zasobów, jak i wysokiego poziomu wiedzy fachowej. Współpracujemy z niezależnymi organizacjami testującymi i weryfikującymi, akredytowanymi do przeprowadzania testów produktów, weryfikacji audytów fabrycznych i działań korygujących, jak również oceny zgodności z przepisami o ochronie środowiska.

Certyfikowane produkty oraz zakłady produkcyjne, w których są wytwarzane, muszą spełniać kryteria określone w TCO Certified w okresie całej ważności certyfikatu, co jest sprawdzane zarówno przed, jak i po wydaniu certyfikatu. Produkty, fabryki i właściciele marek są poddawani wyrywkowym kontrolom w oparciu o ocenę ryzyka.

– dla organizacji zakupujących

Korzystanie z TCO Certified przy nabywaniu produktów IT

Z TCO Certified nie musisz znać się na ustalaniu odpowiednich kryteriów, które faktycznie stanowią wyzwanie dla branży IT. Ponieważ my się tym zajmiemy. Nie musisz również posiadać dużej sieci ekspertów, którzy sprawdzają, czy kryteria są spełnione. Tym również się zajmujemy. TCO Certified to kompletne, gotowe do użycia narzędzie. Wszystko, co musisz zrobić, to ująć TCO Certified w swoich umowach zakupu i upewnić się, że dostawcy okażą ważny certyfikat produktu jako dowód spełniania kryteriów.

Ryzyko

Produkty IT są w całym cyklu życia mogą powodować wiele zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju

Wyzwanie

Do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w branży IT potrzebna jest wiedza specjalistyczna i rozległe zasoby

Rozwiązanie

Poproś o TCO Certified i zrób kolejny krok w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

Kryteria w TCO Certified równoważą odpowiedzialność środowiskową i społeczną. Niezależne organizacje weryfikujące oceniają, czy produkty i fabryki spełniają ustalone kryteria w okresie ważności certyfikatu. Gdy organizacje na całym świecie proszą o TCO Certified, tworzą jasne i wspólne zasady gry. Zamiast próbować sprostać indywidualnym wymaganiom, które mogą być ze sobą sprzeczne, przemysł może skupić się na wprowadzaniu ciągłych ulepszeń, które mają znaczenie.

Przewodnik po zrównoważonych zakupach IT z TCO Certified

Krok 1 – przygotowanie organizacji

Wyznaczanie celów

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i przyczynić się do osiągnięcia ambitniejszych zamierzeń, takich jak cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju – zacznij od opracowania planu zrównoważonego zaopatrzenia z wymiernymi celami obejmującymi produkty IT. Sugerowane cele mogą obejmować zwiększenie odpowiedzialności za łańcuch dostaw, celem ograniczenia naruszeń praw człowieka, a także dłuższe korzystanie z produktów, ich ponowne wykorzystanie i odbieranie w celu zwiększenia ich cykliczności.

Zaangażowanie właściwych ludzi

Zaangażuj członków zespołu posiadających specjalistyczne kompetencje w zakresie operacji IT, zrównoważonego rozwoju, finansów i zamówień publicznych. Uzgodnij priorytety zrównoważonego rozwoju i sposób mierzenia postępów. Należy również zapewnić wsparcie na poziomie zarządzania zarówno celami, jak i strategią zakupową. Jest to niezbędne dla podniesienia rangi zrównoważonego rozwoju jako priorytetu i zapewnienia odpowiedniego wsparcia podczas wdrażania planu.

Krok 2 – porozmawiaj z dostawcami

Zaangażowanie dostawców na wczesnym etapie

Należy możliwie wcześnie omówić swoje zamiary dotyczące zrównoważonego rozwoju z dostawcami. Warto ustalić, które modele produktów posiadają TCO Certified i które modele muszą być certyfikowane. Pomaga to zapewnić dostępność certyfikowanych produktów.

Informowanie o swoich celach

Przekaż swoim sprzedawcom, że zamierzasz wskazać TCO Certified w swoich kryteriach. Najczęściej marki IT decydują się na certyfikację swoich produktów bezpośrednio reagując na prośby nabywców. Twoje intencje pomagają stymulować postęp w branży.

Krok 3 – określenie kryteriów

Wskazać swoje zamiary

Rozważ uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju w nazwie umowy, aby jasno z góry przedstawić swoje zamiary. Na przykład „zakup bardziej zrównoważonych komputerów przenośnych”.

Wskaż TCO Certified

Wskaż, że produkty w umowie muszą być „certyfikowane zgodnie z TCO Certified”. Przy sześciomiesięcznym okresie kwalifikacji można również przyjmować oferty od dostawców, którzy nie posiadają jeszcze certyfikowanych produktów.

Wymaganie certyfikatu

Sprzedawca powinien dostarczyć zaktualizowane certyfikaty jako dowód zachowania zgodności, wskazujący, że wszystkie modele produktów dostarczone w okresie obowiązywania umowy spełniają wymagania TCO Certified.

Rozliczanie dostawców

Należy określić, że dostarczane produkty muszą posiadać „ważny TCO Certified przez cały okres obowiązywania umowy”. Certyfikaty są ważne przez dwa lata, z możliwością przedłużenia o jeden rok.

Krok 4 – kontynuacja po podpisaniu umowy

Kupuj na podstawie kontraktu

Upewnij się, że Twoja organizacja nadal korzysta z umowy IT, która obejmuje TCO Certified, co pozwoli Ci zachować zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju i lepiej mierzyć swój efekt.

Sprawdzanie zgodności

Regularnie upewniaj się, że dostarczane produkty są objęte ważnymi certyfikatami, zwłaszcza gdy produkty są modernizowane. Oznacza to, że system TCO Certified nadal pozwala na weryfikację spełniania wymogów przez produkt i fabrykę.

Zmierz swoje postępy

Nasze certyfikaty zawierają następujące niezależnie zweryfikowane informacje: zużycie energii przez produkt, udział procentowy użytych tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz wagę produktu. Wykorzystaj je do mierzenia postępów w realizacji celów i przy sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu?

Czasem trudno jest wybrać, od czego zacząć. Skontaktuj się z nami pod adresem purchasing@tcodevelopment.com, aby uzyskać bezpłatne porady i wsparcie.

– dla marek wytwarzających produkty IT

Uzyskaj przewagę konkurencyjną dzięki TCO Certified

Produkty IT wiążą się z wieloma wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia. Nabywcy coraz częściej żądają produktów IT, które są odpowiedzialnie projektowane i wytwarzane. Dla właściciela marki aktywna praca nad kwestiami środowiskowymi i społecznymi jest okazją do zaspokojenia tego zapotrzebowania, zbudowania marki i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Zrób kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju

Certyfikacja produktów zgodnie z TCO Certified jest skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka i podjęcia kolejnego kroku w obszarze odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Strukturalne ciągłe doskonalenie

Nasze kryteria i niezależna weryfikacja pomogą Państwu zorganizować pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewnią platformę do ciągłego doskonalenia.

TCO Certified to kompletne poświadczenie zrównoważonego rozwoju, obejmuje zarówno odpowiedzialność społeczną, jak i środowiskową w całym cyklu życia produktu. Certyfikaty są ważne na całym świecie i mogą być wykorzystywane jako dowód spełniania wymagań we wszystkich krajach. TCO Certified to certyfikat ISO 14024, co oznacza, że kryteria są oparte na zasadach naukowych i że niezależny podmiot weryfikuje, czy produkt i jego produkcja spełniają wszystkie kryteria.

Certyfikacja produktów pod kątem zgodności z wymaganiami TCO Certified w czterech etapach

Po przesłaniu wszystkich dokumentów i próbki produktu do weryfikatora proces certyfikacji trwa zazwyczaj od trzech do pięciu tygodni. Pamiętaj, że jeśli masz pytania, zawsze jesteśmy gotowi Ci pomóc.

Krok 1 – przygotuj się

Sprawdź kryteria

Przejrzyj odpowiednie kryteria dla produktu, który chcesz certyfikować. Kilka kryteriów jest wspólnych dla wszystkich kategorii produktów, podczas gdy inne są specyficzne dla danego produktu.

Spotkaj się z nami

Zarezerwuj u nas spotkanie wprowadzające, na którym przedstawimy Ci proces system TCO i proces certyfikacji, online lub osobiście. Skontaktuj się z nami, aby się umówić.

Podpisz umowę

Jeśli jesteś pierwszym klientem, przed złożeniem wniosku o certyfikację, musisz podpisać umowę z TCO Development. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się z weryfikatorem

Każdy wniosek wymaga trzech etapów weryfikacji: Testowania produktów, deklaracji środowiskowych i zgodność z kryteriami produkcji odpowiedzialnej społecznie.

Etap 2 – testowanie i weryfikacja

Testowanie produktów

Wyślij reprezentatywną próbkę produktu do akredytowanej organizacji weryfikacyjnej, celem przetestowania jego właściwości ergonomicznych, emisji i funkcji oszczędzania energii. Za testy należy uiścić oddzielne opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u weryfikatora.

Środowisko

Przesłanie dokumentacji środowiskowej do weryfikatora w celu dokonania przeglądu, w tym opisu produktu i systemu zarządzania środowiskowego, listy stosowanych substancji niebezpiecznych i efektywnego gospodarowania zasobami materiałowymi.

Kwestie społeczne

Dokumentacja dotycząca wszystkich kryteriów odpowiedzialności społecznej jest przesyłana corocznie do weryfikatora w celu dokonania przeglądu. Obejmują one kodeks postępowania, listę zakładów montażu końcowego, raport z audytu fabrycznego, plan działań naprawczych, samoocenę i szablon raportowania minerałów z obszarów ogarniętych konfliktami.

Odbierz raporty

Po zweryfikowaniu raportów i dokumentacji, weryfikator prześle Państwu raporty z badań, potwierdzenia spełnienia wymagań środowiskowych i społecznych oraz weryfikację zgodności, w przypadku gdy weryfikator potwierdzi, że produkt spełnia wszystkie kryteria TCO Certified.

Krok 3 – złożenie wniosku o certyfikację TCO