Vi har en global ökning av levnadsstandarden och konsumtionen av produkter ökar till rekordhöga nivåer. Digitala produktpass är en föreslagen lösning för att stödja mer hållbar produktion, cirkulära affärsmodeller och välinformerade köpbeslut.

Andreas Nobell
Blogg av:
Andreas Nobell

Tidigare publicerad i Aktuell Hållbarhet och Environment-Magazine

När det gäller elektriska och elektroniska produkter förbrukar vi nu mer än 20 kg produkter per person i EU varje år. Dessa produkter omfattar tvättmaskiner, dammsugare, kylskåp, datorer, TV-apparater och mobiltelefoner. Tyvärr används dessa produkter ofta bara ett par år innan de kasseras. Och ännu värre är att vissa produkter slängs trots att de fortfarande fungerar och skulle kunna användas av någon annan.

EE-produkternas korta livslängd bidrar till att elavfall är den snabbast växande avfallsströmmen i världen med en årlig tillväxttakt på drygt 4 procent. EE-produkter är också mycket resurskrävande att tillverka, vilket gör dem viktiga att fokusera på för att minska framtida miljöpåverkan.

Den 30 mars 2022 föreslog Europeiska kommissionen ett paket med lagstiftningsåtgärder som en del av European Green Deal och handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP). Lagstiftningspaketet syftar till att göra nästan alla fysiska varor i EU, inklusive EE-produkter, mer hållbara, cirkulära och energieffektiva under hela deras livscykel.

En del av den föreslagna förordningen om ekodesign för hållbara produkter och en nyckelåtgärd i CEAP är införandet av ett digitalt produktpass. Ambitionen är att lägga grunden för ett gradvis införande av produktpass inom minst tre viktiga produktområden senast 2024. Dessa omfattar textilier, byggnadsverksamhet, industri- och elfordonsbatterier samt minst en av de viktigaste identifierade värdekedjorna i CEAP, t.ex. konsumentelektronik, förpackningar eller livsmedel.

Syftet med ett produktpass är att samla in data om en produkt och dess leverantörskedjan och göra denna information tillgänglig så att alla intressenter, inklusive konsumenterna, kan få en bättre förståelse för de produkter de använder och deras påverkan. Denna ökade tillgänglighet och spårbarhet av uppgifter syftar till att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.