Den linjära produktionen och konsumtionen av IT-produkter bidrar till klimatkrisen, den ohållbara utarmningen av naturresurser och enorma mängder giftiga elavfall . Att hantera IT-produkter på ett cirkulärt sätt kan dock bidra till att minska dessa problem. Låt oss ta reda på hur.

1

Vårt klimat

Minska växthusgaserna

Utmaning: IT-produkter är en källa till växthusgaser under hela sin livscykel, från tillverkning till distribution, användning och bortskaffande. Mycket arbete går in i användningsfasen och gör produkterna mer energieffektiva, men för många IT-produkter skapas faktiskt merparten av växthusgasutsläppen i tillverkningsfasen.

Hur cirkularitet hjälper: Genom att förlänga livslängden på IT-produkter behövs färre helt nya produkter och utsläppen av växthusgaser från tillverkningen kan minskas. Återanvändning av komponenter och material för att tillverka nya produkter är andra sätt att minska klimatpåverkan – mindre energi behövs och användningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas minskar. Att använda återvunnen plast istället för jungfrulig plast kan också minska energianvändningen i tillverkningen.