Wskazówki dla nabywców:

Równoważny dowód zgodności z TCO Certified

Lista dowodów, które są potrzebne, aby model produktu niecertyfikowanego mógł być uznany za równy certyfikowanemu.

1

TCO Certified oferuje organizacjom prosty sposób zarządzania wpływem kupowanych i używanych przez nie produktów IT na zrównoważony rozwój. W przypadku specyfikacji TCO Certified, instytucje zamawiające w niektórych regionach - zwłaszcza w Unii Europejskiej - mogą być zobowiązane do zaakceptowania równoważnego dowodu zgodności z kryteriami certyfikacji.

Niniejszy przewodnik przedstawia, jak poprosić o dowód, który jest potrzebny, aby model produktu niecertyfikowanego mógł być uznany za równoważny z produktem certyfikowanym zgodnie z TCO Certified. Obejmuje on:

  • Jak TCO Certified ułatwia zrównoważone zamówienia.
  • Lista wszystkich ośmiu obszarów kryterialnych w TCO Certified.
  • Szczegółowe wyjaśnienie koniecznego dowodu równoważnego.