- Weryfikacja zgodności

Zgodność kryteriów jest niezależnie weryfikowana

Jedynym sposobem, aby upewnić się, że kryteria zawarte w TCO Certified są spełnione, jest ocena warunków panujących w fabryce i samych produktów, co wymaga zarówno dużych zasobów, jak i wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Dlatego też współpracujemy z niezależnymi organizacjami testującymi i weryfikującymi. Posiadają one akredytację do przeprowadzania testów produktów, weryfikacji audytów fabrycznych i działań naprawczych, a także oceny zgodności z wymogami ochrony środowiska.

Organizacje weryfikujące, którym można zaufać

Zgodność z wszystkimi kryteriami zawartymi w serwisie TCO Certified jest weryfikowana przez niezależne organizacje weryfikacyjne, które specjalizują się w produktach IT, odpowiedzialności społecznej lub innych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wszystkie ośrodki badawcze są akredytowane zgodnie z normą ISO 17025.

Zgodność przez cały okres ważności certyfikatu

Certyfikowane produkty i fabryki, w których są wytwarzane, muszą spełniać kryteria zawarte w serwisie TCO Certified przez cały okres ważności certyfikatu, który jest sprawdzany zarówno przed, jak i po jego wydaniu. Produkty, fabryki i właściciele marek są monitorowani poprzez kontrole wyrywkowe oparte na ocenie ryzyka.

Właściciel marki jest na mocy umowy odpowiedzialny za zapewnienie, że certyfikowane produkty i fabryki, w których są one wytwarzane, spełniają kryteria zawarte w TCO Certified. Firmy produkujące marki będą pociągnięte do odpowiedzialności w przypadkach niezgodności.

Krok 1:

Zanim produkt otrzyma certyfikat

  • Produkt jest testowany przez niezależnego weryfikatora w celu zapewnienia, że spełnia on wszystkie kryteria zawarte w TCO Certified.
  • Właściciel marki musi posiadać kodeks postępowania, który spełnia nasze kryteria dotyczące społecznie odpowiedzialnej produkcji. Musi on być wdrożony w całym łańcuchu dostaw związanym z certyfikowanymi produktami.
  • Niezależna weryfikacja zgodności środowiskowej produktów i fabryk.
  • Przeprowadzany jest niezależny audyt odpowiedzialności społecznej w produkcji. Dla wszystkich przypadków niezgodności tworzony jest plan działań korygujących.
  • Właściciele marek muszą przedstawić dowód na to, że co najmniej raz na trzy lata przeprowadzane są audyty społeczne we wszystkich fabrykach montażu końcowego wytwarzających certyfikowane produkty.
1
1
Krok 2:

Certyfikat jest wydawany

  • Po zweryfikowaniu zgodności, produkt może zostać certyfikowany. Certyfikat jest ważny przez dwa lata od daty wydania, z możliwością przedłużenia o jeden rok.
  • Wszystkie certyfikowane produkty znajdują się na naszej liście