Conflictmineralen in IT-producten financieren oorlogen en leiden tot schendingen van de mensenrechten

Het is bekend dat conflictmineralen die in IT-producten worden gebruikt, oorlogen en schendingen van de mensenrechten in de hand werken. Onveilige mijnbouwmethoden leiden ook tot ernstige gezondheidsproblemen voor de arbeiders en tot aantasting van het milieu in de gemeenschappen waar zij wonen.

Bijna 40 procent van de huidige binnenlandse conflicten houdt op de een of andere manier verband met natuurlijke hulpbronnen. Mineralen zoals tin, tantaal, wolfraam, goud en kobalt worden gebruikt in vitale onderdelen van IT-producten en worden gecategoriseerd als conflictmineralen omdat ze in verband worden gebracht met gewapende conflicten en schendingen van de mensenrechten in de regio's van de wereld waar ze worden gewonnen. Dwangarbeid en kinderarbeid komen veel voor, net als geweld, corruptie en wijdverspreide aantasting van het milieu.

Bij het delven van de mineralen worden giftige stoffen zoals kwik gebruikt. Werknemers komen zonder beschermingsmiddelen in contact met de stoffen en ook bodem en water worden hierdoor verontreinigd. Deze meestal kleinschalige, ambachtelijke mijnen bevinden zich grotendeels in afgelegen gebieden met weinig infrastructuur en waar de toegang tot gezondheidszorg beperkt is.

Conflictmineralen financieren oorlogsvoering

Problemen doen zich vaak voor in landen met waardevolle voorraden natuurlijke hulpbronnen, en waar de staat zwak is of niet bestaat. Om controle te krijgen over de winstgevende mijnbouw bezetten gewelddadige guerrillagroepen of gewapende troepen een gebied, misbruiken arbeiders en gebruiken de opbrengsten van de mineraalverkoop om verdere conflicten te financieren. De mineralen worden vaak illegaal verhandeld en om hun activiteiten in stand te houden, verzetten deze groepen zich tegen alle pogingen om vrede te bereiken en ondermijnen deze. De ontwikkeling van een burgermaatschappij en een democratische, stabiele regering zou leiden tot wetten en voorschriften die deze illegale activiteiten kunnen voorkomen.