Złe warunki pracy są powszechne w całym łańcuchu dostaw produktów IT. Praca dzieci, praca przymusowa, nadmierne nadgodziny i niebezpieczne substancje stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. W celu zwiększenia odpowiedzialności społecznej, TCO Certified zawiera ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia, wraz ze ścisłym monitorowaniem w celu zapewnienia, że problemy są rozwiązywane.

Znaczna część produkcji produktów IT odbywa się w krajach o niskich zarobkach, gdzie rynek pracy nie jest jasno uregulowany, a ochrona pracowników jest niewystarczająca. Złe warunki pracy występują w całym łańcuchu dostaw. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem obejmuje pracę dzieci, pracę przymusową oraz niebezpieczne substancje chemiczne stosowane w produkcji. Nadmierna ilość nadgodzin sprawia, że pracownik ma niewiele lub nie ma w ogóle czasu na odpoczynek, rekreację, rodzinę lub dalszą edukację. Przemysł mineralny jest związany z konfliktami zbrojnymi i łamaniem praw człowieka, poważnymi problemami zdrowotnymi pracowników oraz degradacją środowiska. Jak w wielu branżach występuje również ryzyko łapówkarstwa. Należy temu przeciwdziałać, ponieważ utrudnia to rozwój, eroduje sprawiedliwość, podważa prawa człowieka i zakłóca uczciwe i skuteczne działanie rynków.

Kryteria w TCO Certified - co i dlaczego?

Ta seria artykułów obejmuje osiem obszarów kryterialnych w TCO Certified. Przechodzimy przez najbardziej krytyczne wyzwania zrównoważonego rozwoju związane z produktami IT i jak można zmniejszyć ryzyko poprzez włączenie TCO Certified do zamówień. Wszystkie kryteria są obowiązkowe, a ich spełnienie jest zawsze niezależnie weryfikowane.