Farliga ämnen i IT-produkter - en risk för människors hälsa och miljön

Farliga ämnen som används i IT-produkter innebär en mängd olika risker för människors hälsa och miljön. Under hela livscykeln kan produkterna släppa ut dioxiner, halogener och andra giftiga ämnen som kan finnas kvar i den naturliga miljön och i människokroppen.

Enligt en global FN-rapport från augusti 2018, som omfattar alla branscher, dör en arbetstagare var 15:e sekund på grund av exponering för skadliga ämnen. Farliga ämnen leder till fler dödsfall än aids, tuberkulos och malaria tillsammans. Människor i låg- och medelinkomstländer drabbas hårdast och utgör nio av tio dödsoffer. Vi står inför en internationell hälsokris som kräver globala åtgärder.

Farliga rengöringsmedel och lösningsmedel används i processen för tillverkningen IT-produkter. Giftiga ämnen används också i själva produkterna. Båda typerna av skadliga ämnen är problematiska ur ett folkhälso- och miljöperspektiv, under hela produktens livscykel. Arbetstagare kan exponeras under tillverkningen, och ämnen riskerar att läcka ut i den naturliga miljön när produkterna förbränns, deponeras eller återvinns på ett osäkert sätt.

Många hälsorisker kopplade till skadliga ämnen

Två exempel på potentiellt skadliga ämnen är flamskyddsmedel som ingår i IT-produkter för att uppfylla säkerhetskraven för brandfarlighet och mjukgörare som används för att göra plaster, särskilt kablar, mer hållbara och flexibla. Samtidigt som dessa kemikalier löser ett problem riskerar de att skapa ett annat, nämligen en påverkan på människors hälsa och miljön som kan störa hormonsystemet och öka risken för minnes- och uppmärksamhetsstörningar, fetma, fertilitetsproblem och cancer. Dessa ämnen är ofta långlivade och bioackumuleras i levande organismer, vilket innebär att även små mängder kan orsaka allvarliga hälsoproblem på lång sikt. Risken för skadliga DNA-förändringar är störst för de celler under utveckling hos barn som exponeras före födseln genom absorption av ämnen som överförs till deras kroppar via navelsträngen och efter födseln genom andra mänskliga absorptionsvägar, t.ex. bröstmjölk och dammpartiklar.

En annan grupp skadliga ämnen som finns i IT-produkter är tungmetaller, till exempel kadmium, kvicksilver, bly och sexvärt krom. De används i plaster, färger och komponenter som bakgrundsbelysning av skärmar och kretskort. Dessa ämnen anses vara systemiska giftiga ämnen som är kända för att orsaka skador på flera organ, även vid lägre exponeringsnivåer. De klassificeras också som cancerframkallande för människor av den amerikanska miljöskyddsbyrån och Internationella byrån för cancerforskning (IARC).

Förekomsten av skadliga ämnen i material gör att materialet blir mindre återanvändbart och återvinningsbart. Dessa material riskerar att slängas direkt i avfallsströmmen eller förbrännas, vilket ökar problemet medelavfall och förlusten av värdefulla material. Det hindrar också utvecklingen av den