Socialt ansvar en utmaning i IT-produktförsörjningskedjan

Socialt ansvar är en fortsatt utmaning i hela IT-leverantörskedjan. Från råvaruutvinning till slutmontering, arbetstider, hälsa och säkerhet och tvångsarbete är exempel på branschomfattande frågor.

Liksom textil- och möbelindustrin sker en stor del av tillverkningen av IT-produkter i lågkostnadsländer med låga löner, där arbetstagarna ofta är mindre skyddade och sysselsättningen mindre reglerad än i mer utvecklade länder. Kortare produktcykler och en växande efterfrågan på ny teknik sätter ytterligare press på industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya enheter snabbare och till en lägre kostnad. Resultatet kan bli dåliga arbetsvillkor i hela leveranskedjan, vilket sätter människors hälsa och arbetstagares liv på spel.

Flera stora socialt ansvar Frågor:

Brott mot arbetsrätten
 • Överdriven arbetstid
 • Brist på ledighet
 • Minderåriga arbetstagare
 • Diskriminering av kvinnor och migrerande arbetstagare
 • Löneavdrag av disciplinära skäl
 • Lönenivåerna är för låga för att täcka grundläggande levnadskostnader
 • Socialförsäkringsutbetalningar som arbetsgivaren inte gjort korrekt
 • Otillräckliga system för registrering av arbetstider
Brist på bestämmelser om arbetstagarnas hälsa och säkerhet
 • Brist på nödvändiga tillstånd
 • Otillräcklig industriell hygien
 • Otillräckligt skydd mot Skadliga ämnen