Substancje niebezpieczne w produktach informatycznych - zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Substancje niebezpieczne stosowane w produktach informatycznych stwarzają wiele różnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W trakcie cyklu życia produkty mogą uwalniać dioksyny, chlorowce i inne substancje toksyczne, które mogą utrzymywać się w środowisku naturalnym i w organizmie człowieka.

Według globalnego raportu ONZ z sierpnia 2018 r., obejmującego wszystkie gałęzie przemysłu, co 15 sekund jeden pracownik umiera z powodu narażenia na substancje niebezpieczne. Substancje niebezpieczne prowadzą do większej liczby zgonów niż AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte. Ludzie w krajach o niskim i średnim dochodzie są najbardziej dotknięci i stanowią dziewięć na dziesięć ofiar. Stoimy w obliczu międzynarodowego kryzysu zdrowotnego, który wymaga globalnego działania.

W procesie wytwarzania produktów informatycznych stosowane są niebezpieczne środki czyszczące i rozpuszczalniki. Substancje toksyczne są również stosowane w samych produktach. Oba rodzaje substancji niebezpiecznych są problematyczne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego i środowiska, w całym cyklu życia produktu. Pracownicy mogą być narażeni podczas produkcji, a substancje mogą przedostać się do środowiska naturalnego, gdy produkty są spalane, składowane na wysypiskach lub poddawane recyklingowi w niebezpieczny sposób.

Wiele zagrożeń dla zdrowia związanych z substancjami niebezpiecznymi

Dwa przykłady potencjalnie niebezpiecznych substancji to środki zmniejszające palność, zawarte w produktach informatycznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie palności, oraz plastyfikatory, stosowane w celu zwiększenia trwałości i elastyczności tworzyw sztucznych, zwłaszcza kabli. Podczas gdy te substancje chemiczne rozwiązują jeden problem, stwarzają ryzyko powstania innego - wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko, który może zakłócić pracę układu hormonalnego i zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń pamięci i uwagi, otyłości, problemów z płodnością i nowotworów. Substancje te są często trwałe i ulegają bioakumulacji w organizmach żywych, co oznacza, że nawet niewielkie ilości mogą powodować poważne problemy zdrowotne w perspektywie długoterminowej. Ryzyko szkodliwych zmian DNA jest największe w przypadku rozwijających się komórek u dzieci, które są narażone przed urodzeniem poprzez wchłanianie substancji przenoszonych do ich organizmów przez pępowinę, a po urodzeniu poprzez inne drogi wchłaniania przez człowieka, takie jak mleko matki i cząsteczki kurzu.

Inną grupą substancji niebezpiecznych występujących w produktach IT są metale ciężkie, np. kadm, rtęć, ołów i chrom sześciowartościowy. Są one stosowane w tworzywach sztucznych, farbach i komponentach takich jak podświetlenia ekranów i płytki drukowane. Pierwiastki te są uważane za ogólnoustrojowe substancje toksyczne, o których wiadomo, że wywołują uszkodzenia wielu organów, nawet przy niższych poziomach narażenia. Są one również sklasyfikowane jako czynniki rakotwórcze dla ludzi przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska oraz Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC).

Obecność substancji niebezpiecznych w materiałach sprawia, że nie nadają się one do ponownego wykorzystania i recyklingu. Istnieje ryzyko, że materiały te zostaną wyrzucone bezpośrednio do strumienia odpadów lub spalone, co przyczynia się do zwiększenia problemu e-odpadów i utraty cennych materiałów. Utrudnia to również rozwój gospodarki obiegowej, która opiera się na koncepcji utrzymania materiałów w użyciu i unikania odpadów. Jeśli zamiast nich stosuje się bezpieczniejsze substancje, materiały te można ponownie wprowadzić do obiegu materiałowego, co jest znacznie bardziej efektywne pod względem wykorzystania zasobów.

Wiedza i przejrzystość są kluczem do bezpieczniejszych praktyk

Chociaż niektóre substancje niebezpieczne zostały wycofane na mocy przepisów, zbyt mało wiadomo o substancjach, które są stosowane w ich miejsce. Rozwój regulacji prawnych pozostaje daleko w tyle za potrzebą postępu. Podczas gdy przemysł chemiczny szybko się rozwija i dysponuje dużymi zasobami lobbystycznymi, regulacja chemikaliów jest procesem powolnym i złożonym.

Ponad 140 milionów substancji chemicznych znajduje się w rejestrze CAS. Codziennie dodaje się kolejne 25 000 nowych substancji chemicznych. Szacuje się, że około 350 000 chemikaliów jest w użyciu na rynku, ale tylko około jeden procent został przebadany pod kątem ich wpływu na ludzi i środowisko. Ponadto ograniczenia są często regionalne i substancje niebezpieczne mogą być nadal stosowane w krajach, w których nie zostały jeszcze zakazane. Jest oczywiste, że dzisiejsze procedury oceny chemicznej nie nadążają za rosnącą liczbą dostępnych substancji chemicznych.

Dokon