Substancje niebezpieczne w produktach IT - zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska

Substancje niebezpieczne stosowane w produktach informatycznych stwarzają wiele różnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W trakcie cyklu życia produkty mogą uwalniać dioksyny, halogeny i inne substancje toksyczne, które mogą utrzymywać się w środowisku naturalnym i w organizmie człowieka.

Według globalnego raportu ONZ z sierpnia 2018 roku, obejmującego wszystkie gałęzie przemysłu, co 15 sekund umiera jeden pracownik z powodu narażenia na substancje niebezpieczne. Substancje niebezpieczne prowadzą do większej liczby zgonów niż AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte. Ludzie w krajach o niskich i średnich dochodach są najbardziej dotknięci i stanowią dziewięć na dziesięć ofiar. Stoimy w obliczu międzynarodowego kryzysu zdrowotnego, który wymaga podjęcia globalnych działań.

W procesie wytwarzania produktów IT stosowane są niebezpieczne środki czyszczące i rozpuszczalniki. Toksyczne substancje są również stosowane w samych produktach. Oba rodzaje substancji niebezpiecznych są problematyczne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego, a także środowiska, w całym cyklu życia produktu. Pracownicy mogą być narażeni podczas produkcji, a substancje mogą wydostać się do środowiska naturalnego, gdy produkty są spalane, umieszczane na wysypiskach lub poddawane recyklingowi w niebezpieczny sposób.

Wiele zagrożeń dla zdrowia związanych z substancjami niebezpiecznymi

Dwa przykłady potencjalnie niebezpiecznych substancji to środki zmniejszające palność, zawarte w produktach informatycznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie palności oraz plastyfikatory, stosowane w celu zwiększenia trwałości i elastyczności tworzyw sztucznych, zwłaszcza kabli. Podczas gdy te substancje chemiczne rozwiązują jeden problem, istnieje ryzyko powstania innego - wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko, który może zakłócić działanie układu hormonalnego i zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń pamięci i uwagi, otyłości, problemów z płodnością i raka. Substancje te są często trwałe i bioakumulują się w organizmach żywych, co oznacza, że nawet niewielkie ilości mogą w dłuższej perspektywie powodować poważne problemy zdrowotne. Ryzyko szkodliwych zmian w DNA jest największe dla rozwijających się komórek u dzieci, które są narażone przed urodzeniem poprzez wchłanianie substancji przekazywanych do ich organizmów przez pępowinę, a po urodzeniu przez inne drogi wchłaniania przez człowieka, takie jak mleko matki i cząsteczki kurzu.

Kolejną grupą niebezpiecznych substancji występujących w produktach IT są metale ciężkie, na przykład kadm, rtęć, ołów i chrom sześciowartościowy. Są one stosowane w tworzywach sztucznych, farbach i komponentach takich jak podświetlenia ekranów i płytki drukowane. Pierwiastki te są uważane za ogólnoustrojowe substancje toks